کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 28
1. خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود


2. تحلیل سیستمی مواجهة وجودی آدمی با خدا در فلسفة ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

عبداله صلواتی


3. چیستی شخصیت در نظام فلسفی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

مریم احمدی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد


4. تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک


5. بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی


6. فرآیند مابعدالطبیعی‌سازی همراهی الهی در نظریه «معیت قیومیه‌ی صدرایی»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-208

زینب برخورداری؛ محدثه محمدی جمال


7. بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-269

فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


8. نفی پوچی از منظر هستی‌شناختی در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-65

ابوذر رجبی


9. تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-181

حبیب الله نجفی ایواتلو


10. معرفت شناسیِ حقیقت وجود در فلسفة ملاصدرا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-58

سهراب حقیقت


11. یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

عبداله صلواتی


12. پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-175

احسان کردی اردکانی؛ محمود صیدی


13. جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-38

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ مهدی امامی جمعه؛ نفیسه اهل سرمدی


14. لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-84

محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی


15. بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-69

عبدالله صلواتی؛ زینب اختری


16. تحلیل مبانی متافیزیکی ملاصدرا در ابطال تناسخ مُلکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-106

زهرا کاشانیها


17. تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


18. تبیین وجودی مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-55

شهناز شایان فر؛ زهرا مقدم للکلو


19. تأثیر نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم در برخی مباحث هستی‌شناسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-17

محمد مهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی


20. وحدت مقسمی ماهیت سِعی به تبع اصالت وجود

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-108

محمدکاظم فرقانی؛ ابراهیم خانی


22. بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-67

صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر


23. نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخص از نگاه صدرا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-42

رضا اکبریان؛ حمید حسنی


24. پیشینۀ تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارۀ چیستی فلسفۀ اولی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-17

احد فرامرز قراملکی؛ مهدی گل‌پرور روزبهانی


25. امتناع تعریف حقیقی براساس مبانی وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی ملاصدرا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-64

رضا اکبری؛ ابراهیم راستیان