کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 28
1. خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 447-466

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود


2. تحلیل سیستمی مواجهة وجودی آدمی با خدا در فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 401-422

عبداله صلواتی


3. چیستی شخصیت در نظام فلسفی ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 293-320

مریم احمدی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد


4. تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک


5. بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی


6. فرآیند مابعدالطبیعی‌سازی همراهی الهی در نظریه «معیت قیومیه‌ی صدرایی»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-208

زینب برخورداری؛ محدثه محمدی جمال


7. بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-269

فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


8. نفی پوچی از منظر هستی‌شناختی در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-65

ابوذر رجبی


9. تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-181

حبیب الله نجفی ایواتلو


10. معرفت شناسیِ حقیقت وجود در فلسفة ملاصدرا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-58

سهراب حقیقت


11. یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

عبداله صلواتی


12. پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-175

احسان کردی اردکانی؛ محمود صیدی


13. جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-38

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ مهدی امامی جمعه؛ نفیسه اهل سرمدی


14. لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-84

محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی


15. بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-69

عبدالله صلواتی؛ زینب اختری


16. تحلیل مبانی متافیزیکی ملاصدرا در ابطال تناسخ مُلکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-106

زهرا کاشانیها


17. تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


18. تبیین وجودی مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-55

شهناز شایان فر؛ زهرا مقدم للکلو


19. تأثیر نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم در برخی مباحث هستی‌شناسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-17

محمد مهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی


20. وحدت مقسمی ماهیت سِعی به تبع اصالت وجود

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-108

محمدکاظم فرقانی؛ ابراهیم خانی


22. بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-67

صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر


23. نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخص از نگاه صدرا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-42

رضا اکبریان؛ حمید حسنی


24. پیشینۀ تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارۀ چیستی فلسفۀ اولی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-17

احد فرامرز قراملکی؛ مهدی گل‌پرور روزبهانی


25. امتناع تعریف حقیقی براساس مبانی وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی ملاصدرا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-64

رضا اکبری؛ ابراهیم راستیان