پرسش‌های متداول

آیا پی گیری تلفنی مقاله ضروری است و یا تنها از طریق سایت امکان پذیر و مکفی است؟

پی گیری مقاله صرفا از طریق سایت کفایت می کند و در صورتی که نیاز به تماس تلفنی باشد، دفتر نشریه با شماره درج شده در سامانه ثبت نام نوسط نویسنده تماس برقرار می نماید.

آیا پیگیری های پس از ثبتنام مقاله و تمام مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام میشود؟

بله