اهداف و چشم انداز

نشریۀ علمی- پژوهشی پژوهش های هستی شناختی یک نشریۀ تخصصی است که با رویکرد کلامی، فلسفی و عرفانی به گستره ای از مسائل هستی شناختی پرداخته و به درج مقالات علمی می پردازد.

برخی از اهداف فصلنامه بدین شرح است:

1. گسترش و تعمیق مبادلات علمی از طریق مقالات استادان و صاحب نظران حوزه های فلسفه ، کلام و عرفان و ایجاد فضای گفت و گوی علمی 

2. فراهم کردن بستر مناسب برای نو آوری ها و خلاقیت های علمی در حوزه های مذکور

3. روز آمد ساختن منابع و مآخذ علمی محققان و دانش پژوهان در زمینه نگارش آثار و مقالات پژوهشی

4. معرفی اولویت ها و ضرورت های پژوهش علمی در حوزه های تخصصی فصلنامه 

5. معرفی دستاوردها و نوآوری های محققان کشور به مجامع و مراکز علمی پژوهشی سایر کشور ها

6. افزایش میزان تولید علم بومی بویژه در حوزه علوم انسانی و بالاخص در حوزه های تخصصی فصلنامه

7. ترغیب استعدادهای جوان به نوآوری و عرضه آنها در قالب آثار و نوشته های علمی

8. ایجاد ارتباط میان محققان