اخبار و اعلانات

به روز رسانی وب سایت

به منظور ارتقای قابلیت های کیفی دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های هستی شناختی، سایت این نشریه با امکانات و قابلیت های بیشتر به روز رسانی شده است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک فراخوان، بر روی سایت اصلی نشریه مراجعه فرمایید.

مطالعه بیشتر