تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفة ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

این مقاله در زمینۀ فلسفۀ ملاصدرا به بررسی این پرسش از دیدگاه وی می‌پردازد که نظریۀ فوق تجردی نفس چه تأثیری بر زندگی فردی دارد؟ روشن است که سبک زندگی هر فردی رابطۀ تنگا­تنگی با نوع تفکر و نگرش وی دارد. فردی که نگرش ملحدانه به زندگی دارد با فردی که دارای نگرش موحدانه است، سبک و شیوۀ زندگی مختلفی خواهند داشت. از نظر ملاصدرا نگرش افراد بسته به سعة وجودی آن­ها متفاوت است. منظور از نگرش فوق تجردی به نفس آن است که نفس ناطقۀ انسان که انسانیت انسان به آن است، در سیر تکاملی خود از مرتبة تجرد و حتی اتصال به عقل فعال و عقول مجردة دیگر نیز فراتر رفته و به مرتبۀ فوق تجرد می‌رسد و با اصل خویش که همان ذات باری‌تعالی است، متحد می‌گردد؛ ذاتی که فوق تجرد و فارغ از هر ماهیتی است. با  تحلیل نظرات ملاصدرا و با تاکید بیشتر بر اصل حرکت جوهری، برخی از نتایج و تأثیرات نگرش فوق تجردی به نفس بر شیوۀ زندگی انسان احصاء شد که عبارتند از: توحید محوری، عدم نگاه مادی صرف، آرامش درونی، تغییر در نحوۀ عبودیت و تعریف سعادت در پرتو سعة وجودی. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی­ به بیان تأثیر نگرش و تفکر فوق تجردی نفس بر زندگی فردی با تکیه بر آرای ملاصدرا پرداخته است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Super-Abstraction Attitude toward the Soul on the Human Life Style based on Mulla Sadra's Philosophy

نویسندگان [English]

  • manoochehr Shami nezhad 1
  • Hossein Atrak 2
1 zanjan university
2 Associate Professor, Department of Philosophy, University of Zanjan
چکیده [English]

This paper in the context of Mulla Sadra’s Philosophy studies this issue from his point of view that what effects the theory of “Super-Abstraction Existence of the Soul” have on individual life style. It is obvious that individual life style has very close relationship with the kind of person’s thinking and attitude to the world. In other words, the type of attitude and thinking of everyone determines his/her life style. An atheistic has different style and life style from a theist. According to Mulla Sadra, individuals’ attitudes are different based on their existential expansion. What is meant by the “super-abstraction existence of the soul” is that human soul which is an non-material existent in his evolutionary path after separation from his the material body and becoming an absolute abstract existent can go beyond of this level and reach to the super-abstraction existential level and separates even from his quiddity and getting pure being. In this level, human soul unites with God which is super abstract being. By analyzing Mulla Sadra's views and emphasizing on his substantial movement principle, we inferred some of the effects of this super-abstraction attitude to human soul on individual life style which are monism, non-materialistic attitude to the life, internal peace, change in worship way, and happiness in light of existential expansion. This article, with a descriptive and analytical method, seeks the influence of the super-abstraction attitude toward the human soul on individual life style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super-Abstraction Existence
  • Soul
  • life style
  • substantial movement
  • Mulla Sadra