دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-295 
8. «اَشَه» در متون اوستایی

صدیقه سادات میرزاپور آلهاشم؛ ابوالفضل محمودی