دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 293-594 
1. چیستی شخصیت در نظام فلسفی ملاصدرا

صفحه 293-320

مریم احمدی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد