نسبت تاثیر نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه رازی

10.22061/orj.2021.1507

چکیده

مسالۀ سعادت برای ابن سینا و سایر فیلسوفان مسلمان از مسائل اصلی فلسفه محسوب می­شود که هم به صورت مستقیم آن را بررسی نموده و هم اساسا غایت فلسفه را رسیدن به کمال و رستگاری می­دانند.یکی از پرسش­های مهم در بحث سعادت این است که مولفه­ها و عوامل دخیل در نیل به سعادت کدامند و نسبت این عوامل از حیث میزان تاثیرگزاری چگونه است؟ از آنجایی که معمولا عوامل دخیل در سعادت را ذیل دو عامل کلی­تر به نام نظر و عمل تقسیم بندی می­کنند. پرسش محوری این مقاله این است که دیدگاه شیخ در مورد میزان تاثیر و اهمیت این دو عامل چیست. مباحث شیخ در مسالۀ سعادت حکایت از این دارد که وی نقش نظر را مهمتر از عمل می­داند. این نوشتار قصد دارد اولا با ذکر شواهد کافی نشان دهد که این نکته صرفا برداشت نویسنده مقاله نیست بلکه متون برجای مانده از شیخ آن را تایید می­کنند و ثانیا علت و چرایی برتر بودن نظر بر عمل را تحلیل و بررسی کند. اما از آنجایی که پاسخ به این مساله مستلزم فهم ماهیت سعادت از نگاه ابن سینا است، ابتدا چیستی سعادت از نگاه ابن سینا را بررسی نموده ایم.اما در پاسخ به هدف اول -یعنی اثبات این مدعا که ابن سینا نظر را مهمتر از عمل می­داند- در متن مقاله نه شاهد که دلالت بر برتری نظر بر عمل در نیل به سعادت دارند، احصا گردیده است. و پاسخ به این پرسش که چرا ابن سینا نظر را در نیل به سعادت مهمتر از عمل می­داند، به فهم دو نکته مبنایی در فلسفه شیخ بر می­گردد:۱- مبانی انسان شناسی ابن سینا ۲- تعریف ابن سینا از چیستی و ماهیت سعادت. توضیح و تفصیل این دو مبنا در بخش پایانی مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avecina View of the Role of Speculation and Practice in Human Happiness

نویسنده [English]

  • abbas ali mansouri
Faculty Member of the Razi University Philosophy Department
چکیده [English]

Responding to the question requires an understanding of the nature of happiness in the view of Ibn Sina.Avicenna considers enjoyment the nature and essences of happiness. Therefore’ he often begins the debate of happiness from the debate of enjoyment. However Avicenna’s aim in the definition of happiness is not absolute enjoyment, but he means the extreme kind of enjoyment (i.e. intellectual enjoyment). Here the meaning of the theory is Theory Reason Practical and the meaning of action is Morality. He in the comparison between the shares of thought and practice believes that although both (thought and practice) are effective in human happiness, the real happy person is the person who has reached the perfection in both aspects, but he does not regard their share equal and places the importance on the effect of thought. He believes that the role of practice in human happiness is not positive (i.e. ethical acts do not have independent importance. Priority of thought, from the perspective of Avicenna, refers to his anthropological foundations and his definition of the nature and essence of happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna Theory
  • Practice
  • Joy
  • Happiness
  • Disaster
Khademi E. [Happiness from Ibn Sina's point of view]. Journal of Philosophy of Religion. 2010; Spring, No. 5. Persian.
Khademi H. [Happiness and misery in eternal life according to Ibn Sina]. Journal of Religious Thought. 2007; Autumn, No. 24. Persian.
Sakhaei M. [Happiness from Ibn Sina and Augustine's point of view: a comparative study].Journal of Avicenna's Wisdom. 2012; Spring and Summer, No. 47. Persia.
Saeedi Mehr M, Mollah Hassani M. [happiness in Avicenna's view; inclusive or dominant end?]. Journal of Avicenna's Wisdom. 2016; Spring and Summer, No. 55.  Persian.
Shajari M. [Avicenna on happiness and it's relation with knowledge and worship]. Journal of Philosophical Research.  2011; Spring and Summer, No. 8. Persian.
Sadeghzadeh Ghamsari F. [The Role of Intellectual Perfections in Happiness According to Avicenna's View Points]. Journal of Avicenna's Wisdom. 2017; Autumn and Winter, No. 58.Persian.
Yousefi Rad M. [Causes and factors of happiness in the views of Farabi, Ibn Sina and Khajeh Nasir al-Din Tusi]. Journal of Transcendental Politics. 2018: Spring, No. 20. Persian.
Aristotle, Elm al-akhlakh to Nicomagus. Cairo:Dar Sader: 1925. Arabic.
Avicenna H, Al-azhwiyah in Al-Maad. Tehran: Shams Tabrizi: 2003. Arabic.
Avicenna H, Al-Mabdda wa al-Maad. Tehran:Institute of Islamic Studies: 1984. Arabic.
Avicenna H,Al-isharat wa al-tanbihat. Qom: nashr al-Balagha: 1996. Arabic.
Avicenna H, Rasael of Avicenna. Qom: Bidar publication: 1980. Arabic.
Avicenna H Teseh rasael fi al-hekmah va al-tabieiyat. Cairo: dar Al- ara: 1908. Arabic.
Avicenna H, Al-shefa. Qom: Maktab Ayatollah Al-Marashi: 1984. Arabic.
Avicenna H, Panjeh resale. Hamadan: Bu Ali Sina University: 2004. Arabic.
Avicenna H, Al-nejat men al-Ghargh fi bahre Al-Zelalat. Tehran:Tehran University Press: 2000 .Arabic.
Avicenna H, Miraj Nameh. Rasht: Electronic Library of Islamic Wisdom of Noor Institute: (1934). Persian.
Avicenna H, Rasael of Avicenna2. Istanbul: Istanbul School of Literature: 1953. Arabic.
Avicenna H, Resaleh al- roh. Hamadan: Bu Ali Sina University: A2004. Arabic.
Avicenna H, Alaei Encyclopedia. Hamadan: Bu Ali Sina University: B2004. Persian.
Avicenna H, Resaleh Ahval –Al-roh. Paris: Dar Biblion: 2007.Arabic.
Khomeini R, Philosophy Lectures. Tehran: Imam Khomeini Publishing and Editing Institute: 2002. Persian.
Suhrawardi S, Majmoeh mosanafat; Al-loMahat, Volume 4, edited by Najafgholi Habibi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Sciences: 2001. Arabic.
Suhrawardi S, Hekmat al-Ishraq, translated by Jafar Sajjadi. Tehran: University of Tehran Press: (2010). Arabic.
Tusi N, Nasiri ethics.Tehran: Kharazmi: 1981. Persian.
Motahari M, Collection of works. Volumes 2 and 22, Tehran: Sadra Publications: 2011. Persian.
Motahari M, Philosophical articles. Tehran: Hekmat Publications: 1987. Persian.