بررسی متافیزیکی مرگ‌اندیشی و پیامد‌های آن از دیدگاه علامه‌ طباطبایی و هایدگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

از میان موضوعات مختلف که جزء دغدغه­های متفکران مسلمان بوده، مسئلۀ مرگ است. هایدگر، یکی از فلاسفه اگزیستانس است که مرگ­اندیشی نزد او دغدغه اصلی بود. هدف مقالۀ حاضر، بررسی متافیزیکی مرگ­اندیشی نزد علامه و هایدگر است. نویسندگان تلاش خواهند نمود مرگ­اندیشی از منظر علامه را با مرگ­اندیشی نزد هایدگر مورد ارزیابی قرار دهند. مسئله این است که مبانی متافیزیکی چه نقشی در مرگ­اندیشی نزد علامه و هایدگر داشته و مرگ­اندیشی نزد این دو متفکر به چه نتایج و پیامدهایی منجر می­گردد؟ به عنوان نتیجۀ اصلی پژوهش حاضر، بیان خواهد شد که مرگ­اندیشی نزد این دو متفکر به دلیل نگرش متافیزیکی متفاوت به پیامدهای متفاوتی منتهی می­­شوند. مرگ­اندیشی نزد هایدگر بدون ارتباط با حیات پس از مرگ و خداوند به عنوان مبداء هستی بیان می­­شود در حالی که نزد علامه، مرگ­اندیشی در ارتباط با زندگی پس از مرگ و ایمان به خداوند مطرح می­گردد. با این وجود، برخی شباهت­های بنیادین را میان این دو اندیشمند می­توان نشان داد. روش پژوهش در مقاله حاضر، توصیفی – تحلیلی است و نویسندگان با تکیه بر آثار این دو متفکر و شارحان آن دو با رویکرد عقل­گرایی انتقادی مرگ­اندیشی را نزد این دو مورد ارزیابی قرار می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphysical Study of Death Thinking and Its Consequences in the Viewpoint of Allamah Tabatabai and Heidegger

نویسندگان [English]

  • malihe ahmadbayi 1
  • Ramezan Mahdavi Azadboni 2
  • mohammad esmaeel ghasemitoosi 3
1 Ministry of Science , Research and Technology
3 Islamic Education Department, university of mazandaran, babolsar, mazandaran  
چکیده [English]

Although many debates have been made on death, but thoughts on death are among the issues that have always been the subject of concern by many thinkers in the East and the West. For Muslim thinkers, traditional discussions include a discussion of death, but in the West, with the philosophers of existential philosophy, death is considered one of the important issues. Heidegger is one of the existential philosophers who displays thoughts on death as his main concern. The present article aims at presenting a metaphysical account of Death Thinking in the works of Allamah Tabatabai. The authors while trying to point out this issue, will evaluate thinking on death from Allameh's perspective and Heidegger's Death Thinking. As a result of the discussion in this article, it will be argued that the thought on death with these two thinkers results in different consequences due to different metaphysical attitudes. However, there are some fundamental similarities between these two thinkers. The methodology of the research in this article is descriptive-analytic, and the writers, relying on the works of these two thinkers and their commentators, evaluate with critical rationality approach death thinking of these two thinkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allame Tabatabai
  • Heidegger
  • Anthropological
  • metaphysical
  • Death Thinking