«اَشَه» در متون اوستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

بی تردید نظمی یکپارچه، همۀ سلسله مراتب هستی را در بر گرفته است. این نظم کیهانی که در متون اوستایی با عنوان اشه از آن یاد می‌شود دارای ابعاد خداشناختی، جهان شناختی، انسان شناختی و اخلاقی و عبادی است. مجموعۀ بزرگ هستی در حرکتی مداوم و جهت‌دار، نظم کیهانی را در همۀ ابعاد مادی و فرا مادی به تصویر می‌کشد.انسان نیز به مثابۀ برترین آفریده و موجودی مختار، بایسته است تا این نظم را در دو حوزۀ فردی و اجتماعی میزان رفتار خویش قرار دهد تا برترین مظهر اشه و آینۀ تمام نمای آن باشد؛ یعنی یک اشون. آن چه نگارنده در این نوشتار در پی آن است این است که تا با استناد به متن اوستا به این پرسش پاسخ دهد که اولاً گسترۀ معنایی اشه، اهمّیّت و نیز جایگاه هستی شناختی آن در متن مذکور کدام است و دیگر آن که چه پیوندی میان اشه با هنجارهای اخلاقی و آئین‌های دینی وجود دارد و سرانجام تحقّق اشه در انسان و جامعه چگونه امکان پذیر است.
در عرصۀ وجود شناختی، اشه علاوه بر اینکه مخلوق اهورامزدا و به عبارتی تجلّی خرد اهورامزداست ، با او مشارکت و همکاری داشته و واسطۀآفرینش موجودات اهورایی است. از سوی دیگر می‌توان گفت: اشه هر دو بعد گیتایی و مینویی زندگی را دربردارد. از تعامل با ایزدان و امشاسپندان گرفته تا تأثیر مستقیم و غیر مستقیم در لایه‌های گوناگون اخلاقی و عبادی حیات بشر. از این رو شاید بتوان گفت حیات، دوام و قوام دین زرتشت در معنای شگرف اشه و تبعیّت از آن نهفته است. تحقّق کامل اشه در بعد فردی زندگی بشر، در قالب انسان کامل یا اشون مشهود است و تحقّق تامّ اشه در بعد اجتماعی زندگی بشر، نیل به آرمان شهر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Asha" in Avestian textes

نویسندگان [English]

  • sedighe sadat mirzapour alehashem 1
  • abolfazl mahmoodi 2
1 Ph.d student, religions and mysticism, faculty of theology,rights and political sciences,
2 religions and mysticism, faculty of theology, rights and political sciences, azad university, tehran, iran
چکیده [English]

Undoubtedly a unified order encompasses all the hierarchy of being. This cosmic order, referred to in the Avestan texts as Asha, has theological, anthropological, anthropological and moral dimensions and worship. The great set of being in a continuous and directional motion depicts the cosmic order in all its material and transcendental dimensions. In the above text as well as the link between Asha and ethical norms and religious rituals, it illustrates and examines how Asha can be realized in man and in society.
In the ontological realm, Asha is a creature of Ahura Mazda, in other words, a manifestation of Ahura Mazda, with whom she collaborates and mediates the creation of Ahura creatures. From interacting with God and Amish Spaniard to direct and indirect influence on the various moral and worship layers of human life. Thus, the life, viability and consistency of Zoroastrianism may lie in the great meaning of Asha and its adherence. In the individual dimension of human life, it is evident in the form of a complete human being, and the full realization of the social dimension of human life, achieving Mann is a city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmic order
  • Man
  • Ethical and worship order
  • Asha