مفهوم وجود، مفهومی مرکب و قابل تعریف است.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ایلام

2 استاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، رئیس هیئت مدیرۀ مجمع عالی حکمت اسلامی

چکیده

در فلسفه اسلامی، دو گزاره درباره مفهوم/معنای وجود بسیار مشهور است: مفهوم وجود: 1- کلی‌ترین مفهوم است، 2- بسیط، بدیهی اولی و غیر قابل تعریف است، اما نظریه مختار درباره نفس الامر ما را به این نتیجه می‌رساند که وجود (وجود خاص یا وجودی که نقیض عدم است)، ذیلِ دو عنوان عام‌تر از خود قرار می‌گیرد:  1- واقعیت به معنای اعم (وجود عام)، 2- وجود حقیقی (در مقابل وجود اعتباری). به تعبیر دیگر، وجود خاص، اولا: زیرمجموعه وجود عام است و ثانیا: زیر مجموعه وجود حقیقی است، می‌توان این دو ترکیب را چنین صورتبندی کرد: (وجود عام + حقیقی بودن = وجود حقیقی) + خصوصیت طاردیتِ عدم = وجود خاص. پس وجود خاص مرکب از سه امر (وجود عام و حقیقی بودن و خصوصیتِ طاردیتِ عدم) است، لذا: 1- وجود، کلی‌ترین مفهوم نیست، 2- بسیط و بدیهی اولی نیست هرچند بدیهی ثانوی هست، لذا قابل تعریف است. اما وجود عام، که نقیض عدم نیست: 1- کلی‌ترین مفهوم است، 2- بسیط، بدیهی اولی و غیرقابل تعریف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of essence is a compound and definable concept

نویسندگان [English]

  • javad nazari 1
  • gholamreza fayyazi 2
1 Islamic theology and philosophy, Islamic theology and education, Ilam university, Ilam, Iran.
2 philosophy, imam Khomeini of education and research, Qom, Iran
چکیده [English]

In Islamic philosophy, two phrases about concept/ meaning of essence are famous: concept of essence: 1) is the most general concept; 2) is vast, upper clear and undefinable. But the independent theory about the affair itself draws us to conclusion that essence (special essence or opposed the inexistence) is in the following of two general concepts: 1) reality meaning general (general essence), 2) real essence (against credit essence). In other words, special essence firstly is subgroup of general essence; secondly is subgroup of real essence. We can define the two mixture as follows: (general essence+ reality= real essence) + property of opposing inexistence= special essence. Therefore, special essence is compound of three affairs (general essence, reality and property of opposing inexistence. Hence, 1. Essence is not the most general concept; 2. Is not vast, upper clear but is secondary clear so is definable. But general essence which is not opposed to inexistence: 1. is the most general concept; 2. is vast, upper clear and undefinable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essence in special meaning
  • essence in general meaning
  • vast
  • upper clear
  • secondary clear