کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 10
1. نسبت تاثیر نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 523-548

عباسعلی منصوری


2. نقش قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی از منظر ابن سینا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-164

مهدی نصرتیان اهور


3. بررسی و نقد سیدجلال الدین آشتیانی به ایرادهای غزالی در باب علم خدا به جزئیات

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-227

زکریا بهاری نژاد؛ نرگس صنوبری


4. تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-102

زهره توازیانی


5. تفتیش در هستی‌های محسوس و استنباط‌های متافیزیکی آن نزد افلاطون و ابن سینا

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-111

رمضان مهدوی آزادبنی؛ وحید داوری چهارده


6. تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابن‌سینا و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-23

محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی


7. بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-88

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی


8. معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

محمدباقر قمی


9. مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-93

مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


10. تبیین دیدگاه هستی‌شناسانة ابن‌سینا پیرامون عشق

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-84

عین الله خادمی؛ اکرم باغخانی