تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

رهیافت به مسئله خدا برای همه کسانی که بخشی از همّ فلسفی خویش را معطوف به آن ساخته‌اند مسئله‌ای جدی است و اهمیت آن از آن جهت است که اگر این رهیافت مبنای دقیق و عمیقی نداشته باشد تلاش فیلسوف و اندیشمند را دچار چالش های جدی می سازد. ابن سینا در مسئله خدا با مشربی کاملاً برگفته از عقل به اثبات وجود برای او می‌پردازد و با ادله محکم و متقن، که بعضاً به نام او ثبت و ضبط شده اند رویکرد استفادة تقویمی را در مسئله خدا اتخاذ می­کند و این در حالی است که او در جایی  به عدم وقوف و رهیافت به حقیقت ذات خداوند تصریح کرده است.بعضی را گمان بر این است که در  اندیشة ابن سینا در این خصوص تعارضی وجود دارد  نویسنده در این مقاله سعی نموده با استقرای آثاری که شیخ الرئیس در آنها به مسألة خدا پرداخته است ضمن توضیح دیدگاه وی نشان دهد که این تعارض ظاهری بوده و دلائلی وجود دارد که نشان می دهد شیخ به لایه های شناختی متفاوت برای افراد قائل بوده و شناخت از طریق لوازم را برای همگان ممکن می دانسته است و وجودی که به ادله عقلی محکم برای خدا ثابت می شود لازمی از لوازم خداست نه حقیقت خدا که آن همچنان امکان رهیافتش نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avicenna’s Calendar Approach to the God and Possibility of His Knowledge

نویسنده [English]

  • Zohreh Tavaziany
Associate professor of AlZahra university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Approach to issue of God for those who have considered the philosophical trend on it, is the vital one. Its important aspect is that if this approach does not have a precise and profound basis, effort of philosophers and scholars will confront the serious challenges. Avicenna’s approach to God for proving His existence is entirely derived from the intellect. He has tried to prove Him by firm and reliable arguments which have been known by his name, called as the calendar approach to God. While he has mentioned obviously the essence of God cannot be reached by human reason. Some has thought there are certain contraries in his thought. At this article tried by exploring his works on the issue of God to elucidate his theory showing that this opposition is apparently. There are some documents which denote he has believed that human beings have several epistemological levels, knowledge of God will be possible for everyone by the requirements. The existence of God which approved by rational demonstrations is the one of His requirements not its essence which cannot be obtained by human reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • existence
  • Avicenna
  • Calendar Usage
  • Approach Through Requirements
Ibrahimi Dinani, Gholamhosein, (1993), General rules in Islamic philosophy, second edition, institute of cultural studies and researches, Tehran. [In Persian]
Immanue (1971) ،prolegomena to any future metaphysics, Manchester university.
Kant, Immanuel, (1997), critique of pure reason، Translated by Paul Guyer and Allen W.Wood.Cambridge University
Ibn Sina, (1981), Daneshnameh Alaei, edited by Ahmad Khorasani, Farabi library, Tehran. [In Persian]
---------, Al Mobahesat,(1992), researched and paraphrased by Mohsen Bidar, first edition, Bidar press, Qom. [In Arabic]
---------, (1996), Al isharat wa Altanbihat, third volume, with explanation of Tusi and Ghotb Al din Razi’s paraphrases, Al Razi press, Qom. [In Arabic]
----------, (2000), Al Taelighat, publishing center of Islamic propaganda office, Islamic scientific center, Qom. [In Arabic]
-----------, W.D, Al Rasael, Bidar Press, Qom. [In Arabic]
----------, (1997), Ilahiat min Kitab al Shifa, edited by Hassan zadeh Amoli, first edition, , publishing center of Islamic propaganda office, Islamic scientific center, Qom. [In Arabic]
Edwards,Paul, (1992), Arguments for the existence of God in western philosophy, translated by Alireza Jamali Nasab & Mohammad Mohammad Rezaei, institute of Islamic studies and researches. [In Persian]  
 Akbari & Manafian, Reza & Seyyed Mohammad, (2011), explanation of Manzomeh (part of theosophy), first edition, Imam Sadegh university press,Tehran. [In Persian]   
Popkin & Stroll, Richard & Avrum, (2010), Introduction to philosophy, translated by seyyed Jalal Al Din Mojtabawi, Hekmat press, Tehran. [In Persian]  
Haddad Adel, Gholam Ali, (2013), Kantian treatises, first edition, Hermes press, Tehran , Iran. [In Persian]  
Gilson, Etienne, (1995), God and philosophy, translated by Shahram Pazoki, first edition, Haghighat press. [In Persian]  
Shirazi, Sadr Al Din, (1981), transcendental theosophy in four rational journey, third edition, Dar Ihya Al Torath al Arabi, Beirot. [In Arabic]
Gharawian, Mohsen, (1998), Arguments for approving of the existence of God, second edition, , publishing center of Islamic propaganda office, Islamic scientific center, Qom. [In Persian]  
Copleston, Frederick, (1981), Kant, translated by Manowchehr Bozorghmehr, institute of scientific press, Shrif university of Technology. [In Persian]  
Kant, Immanuel, (1988), Prolegomena to any future metaphysics, translated by Hadad Adil, first edition,IUP, Tehran. [In Persian]  
----------, (2013), critique of practical reason, translated by Inshaallah Rahmati, Sophia press, Tehran. [In Persian]  
Korner, Stephan, Kant, translated by Ezatallah fouladwand, first edition, Kharazmi press. [In Persian]  
Mojtahedi, Karim, Kant’s critical philosophy, Homa press, first edition, Tehran. [In Persian]