فلسفه و فیلسوف نزد ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

10.22061/orj.2022.1750

چکیده

      در این مقاله تلاش شده  است تا با بررسی آثار ابن سینا، چیستی  فلسفه وتعریف  فیلسوف نزد وی تبیین ومورد تحقیق قرار گیرد . این روش مفید چند فائده است : 1. آنکه دانسته می شود آنچه راکه برخی( مانند ماجد فخری) . از محققان تاریخ فلسفه ، بدون تحقیق در باره دید گاه ابن سینا گفته اند ناصواب  ونادرست است .2. معلوم می گردد ، مطالبی را که برخی از فیلسوفان پس از ابن سینا ( مانند ملا صدرا) .  بنام خود وبدون استناد دادن آنها به وی آنهارا  در کتب خود ذکر کرده اند ؛ متعلق به ابن سینا بوده است . 3. این نتیجه را در بر دارد که فلسفه اسلامی را باید ازسرچشمه اصلی آن آموخت  ومرجعیت ابن سینا را پذیرفت - همان روشی که عبدالکریم شهرستانی در کتاب « الملل والنحل » آن رابه کار برده است و در معرفی فلسفه اسلامی نظرات ودیدگاه ابن سینارا  بر نظر ودیدگاه دیگر فیلسوفان مسلمان ترجیح داده واز او به عنوان « علّامة القوم » یاد کرده است - نویسنده دراین بررسی متوجه نکات ژرف وعمیقی در نظر ابن سینا شده است از جمله : ضرورت ، دوام وکلیت که وی آنهارا از اختصاصات فکر واندیشه فلسفه پژوهی می داند ، از مباحث مهمی است که در قرون بعدی درآثار فیلسوفانی مانند کانت می توان اهمیت آنها را مشاهده کرد . به عقیده نگارنده علی رغم سیطره فلسفه صدرائی بر فکر واندیشه فیلسوفان معاصر ما ، همچنان نظر عبدالکریم شهرستانی ،  صائب وقابل دفاع است ولازم است « مرجعیت » فلسفی ابن سینا رادر پژوهشهای فلسفه اسلامی تداوم بخشیم وزوایای پنهان فلسفه وی را بگشائیم ومانند خود ابن سینا تا حد امکان از آمیزش مسائل فلسفی با مسائل کلامی وعرفانی بپرهیزیم . روش  پژوهش در این مقاله ، در مرحلۀ نخست روش کتابخانه ای(ویا جمع آوری اطلاعات) وسپس با روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy and Philosopher According to Ibn Sina

نویسنده [English]

  • Zakarya Baharnezhad
Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this paper, the author has tried to describe the nature of philosophy and the definition of a philosopher via studying and investigating the Ibn Sina's works, This method has several benefits: 1. It is known that what some scholars of the history of philosophy (e.g. Majid Fakhri) have said without researching Ibn Sina's view is incorrect. It turns out that some later philosophers after Ibn Sina (e.g. Mullah Sadra) have mentioned them in their books in their own names and without quoting Ibn Sina. 3. It leads to the conclusion that Islamic philosophy should be learned from its main source and Ibn Sina's authority accepted - the same method that Abdul Karim Shahrestani has used in his book "Al-Mulla Wal-Nahl", which preferably considered Ibn Sina's views and opinions in introducing Islamic philosophy rather than other Muslim philosophers, and referred to him as "the sign of the people".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Existing with What is Present
  • Primary Philosophy
  • Wisdom
  • Sophistry
Ibn Sina H Al-Shifa - Al-Ilahyat critical edition by al-ab qanavati and saeid zaed, vouome 1 ,   Qom: Zauell-Qorba .2009 .Arabic.
--- ---; Al-Shifa critical edition by al-ab qanavati and saeid zaed, vouome  5, Qom: Zauell-Qorba. 2009. Arabic.
 
--- ---; Al-Shifa critical edition by al-ab qanavati and saeid zaed, vouome  7, Qom Zauell-Qorba . 2009. Arabic.
--- ---; Shifa critical edition by al-ab qanavati and saeid zaed, vouome  8, Qom: Zauell-Qorba. 2009 Arabic.
--- ---; Al-Shifa critical edition by al-ab qanavati and saeid zaed , vouome  9, Qom Zauell-Qorba. 2009. Arabic.
--- ---; Al-Muabahesat, Qom: Bidar publication. 1992. In Arabic.
--- ---; Almabda Vallmaad , Tehran: Foundation for Islamic Studies Daneshgah, Mak Gill Division, Tehran. 1984. Arabic.
--- ---;  Al Talyghat, investigation by Abdul Rahman Badawi, Gom, Al'Alam Eslamy 1984.Arabic.
--- ---; Danshanameh Ala'i, B. Introduction, footnotes and correction, Muhammed Moin,
Tehran and Hamedan: Daneshgah Buali Sina and Anjamen Pride of Iran, 2004. Persian.
Al-Farabi, A, Statistics of Science, Beirut: Al-Hilal House and Library. 1996. In Arabic.
Aristotle, Beyond Nature (Metaphysics), translated by Sharaf al-Din Sharaf, Tehran: Publications,Hikmat. 1997 .Persian.
Barreh, E, A History of Philosophy, translated by Alimurad Daoudi, Tehran Univercity, Publications, Tehran. 1995 .Persian.
Capplestone, F, A History of Philosophy, Tehran: Soroush Distributions. 1996. Persian
Elkhani, M, A History of Philosophy in the Middle Ages and Renaissance, Tehran: Sazman Samt. 2007. Persian.
Haeri Y, Mehdi, Philosophical Ghostarhai, Tehran: Pegoshi Hekmat Foundation and Iranian Philosophy. 2005. Persian.
Maarifat, M. H, Introduction to the Sciences of the Qur’an, Part 9, Qom, founder of Farhangi, Preface publications. 2009 Arabic.
Mesbah Y, Muhammad Taqi Sharh al-Hayat Shafa (Mishkat) Part 5, Qom: Publications of the Amouzchi and Pegoshi Imam Khomeini Foundation. 2016. Persian.
Nasr, S. H, Seha Hakim Musliman, Tehran: Sahmy Sharekt High Pocket Book. 1992. Persian.
Shirazi M, Al ,Hekmat Al- Motaaliyeh Fi Al- Asfar Al- Aghliyeh Al- Arbaei, three edition, Beyroot, Dar Ehya Al- Toras Al- 1981.Arabic.
Suhrawardi, Sh. Y. Collection of Works, Volume 1, Tehran: Pjöhsgah, Human Sciences and Farhangi Studies. 1994. Arabic.
Tosi, N. al-Din Explanation of Signs and Warnings, Ibn Sina, Tehran, book publishing book. 1983. Arabic.