دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 1-390 
منطق فهم کلام الهی از دیدگاه قاضی عبد الجبار معتزلی

صالح عادلی ساردو؛ بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند


نفس در مابعدالطبیعه مذموم و ممدوح در اندیشه کانت

محمود ایزدپناه؛ بیژن عبدالکریمی؛ رضا داوری اردکانی؛ بابک عباسی