نفس در مابعدالطبیعه مذموم و ممدوح در اندیشه کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ،(تهران)، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، (تهران)، ایران

3 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تهران، (تهران)، ایران

4 استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، (تهران)، ایران

10.22061/orj.2022.1679

چکیده

یکی از سه رکن تشکیل دهندة تمامی مابعدالطبیعه‌های کلاسیک، نظریة نفس است. کانت در کنار نفس، جهان و خدا را نیز به‌عنوان دیگر ارکان مابعدالطبیعة استعلایی معرفی کرده و نسبت سازوار آن‌ها با یکدیگر را به‌مثابه رئوس «علم فلسفه» در نقد سوم تبیین کرده است. به‌عقیده وی برای نیل به چنین مطلوبی، لازم است هر یک از این سه رکن در چارچوب فلسفه نقدی مورد تحلیل قرار گیرند تا بدین طریق گره‌های تاریخی مابعدالطبیعة سنتی باز شود و فلسفه بتواند همچون دانش‌های متقنی چون ریاضیات و فیزیک حرکت رو به پیشرفت داشته باشد. وی در بخش دیالکتیک استعلایی نقد عقل محض، ذیل قیاسی حملی دعاوی متعاطیان مابعدالطبیعه به خصوص صورتبندی‌هایی که دکارت در آثار خود ارائه کرده را در چهار مغالطة معروف بررسی کرده و چرایی عقیم بودن آن‌ها را نشان داده است. این نوشتار درصدد است علاوه‌بر تقریر رویکرد متعاطیان سنتی مابعدالطبیعه در خلال دو بحث جدی کانت در باب نفس- یکی به‌عنوان شرط شناخت و دیگری به‌عنوان بخشی از مابعدالطبیعة سنتی و مغالطات مضمر در آن- نشان دهد چگونه نفس به عنوان یکی از ارکان «علم فلسفه» و نظام کامل فلسفی در فلسفة نقادی کانت صورتبندی شده و برای این صورتبندی چگونه باید از نفس‌شناسی دکارتی رد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soul in Metaphysics Condemned and Praised in Kant's Thought

نویسندگان [English]

 • Mahmood Izadpanah 1
 • Bijan Abolkarimi 2
 • Reza Davari ardekani 3
 • Babak Abbasi 4
1 Instructor of Islamic Azad University, Dehdasht Branch
2 Associate Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Philosophy, Tehran University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 One of the three constituent elements of all classical metaphysics is the theory of Soul. Along with the soul, Kant also introduced the world and God as other pillars of transcendental metaphysics, and explained their relation to each other as the outlines of the "science of philosophy" in the third critique. In order to achieve this, he believes that each of these three pillars needs to be analyzed in the context of critical philosophy so that the historical knots of traditional metaphysics can be opened and philosophy can move forward and progress like basic sciences such as mathematics and physics. In the transcendental dialectic of the Critique of Pure Reason, he examines the claims of the metaphysical's counterfeiters in four well-known fallacies, and shows why they are barren. In addition to describing the approach of traditional metaphysicians during this two Kant's serious discussions of the soul- one as a condition of cognition and the other as part of traditional metaphysics and its implicit fallacies- this paper seeks to show how the soul as one of the pillars of the Science of Philosophy and the "complete philosophical system" is formulated in Kant's critical philosophy, and for this formulation how to reject Cartesian psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soul
 • Metaphysics
 • Essence
 • Knowledge
 • Philosophy
 • Descartes
 • Kant
Allison,H. E., 2001, Kant's Theory of Taste, Cambridge University Press, First Published.
Austrol, Oram, 1999, Philosophy or Investigation of Truth, trans. by Seyed Jalaladin Mojtabavi, Hekmat publication, 1st published, Persian.
Buchdahl, G., 1996, The Relation Between Understanding and Reason in the Architectonic of Kant’s Philosophy, Immanuel Kant, critical Assessment. Vol. 4.
Copleston, Fredric, 1985, History of Philosophy, vol.6, trans. by Esmaiel Saadat and Manoochehr Bozorgmehr, Soroosh and Elmifarhangi publication, 2nd published.
Corner, Estefan, 2001, Philosophy of Kant, trans. by Ezzatollah Fooladvand, Kharazmi publication, 2nd published, Persian.
Descartes, Rene, 1990, Reflections in Prima Philosophy, trans. by Ahmad Ahmadi, Markaz Nashr Daneshgahi publication, 2nd published, Persian.
Descartes, Rene, 1987A, Principle of Philosophy, trans. by Manoochehr Saneie Darehbidi, Almahdi publication, 1st published, Persian.
Descartes, Rene, 1987B, Questions and Responses, trans. by Ali Afzali, Farhang and Andisheh Eslami publication, 1st published, Persian.
Descartes, Rene, 1987C, On the Method of Use of Reason in Correct way, trans. by MohammadAli Foroghi, Zovar publication, 6th published, Persian.
Hartnak, Ustoos, 1997, Theory of Knowledge in Kant’s Philosophy, trans. by Gholamali Hadad Adel, Fekr Rooz publication, 1st published, Persian.
Kant, Imanuel, 1991, Prolegomena, trans.by Gholamali Hadad Adel, Markaz Nashr Daneshgahi publication, 2nd published, Persian.
Kant, Imanuel, 2001, Critique of Practical Reason, trans.by Enshaollah Rahmati, Noorolthogholain publication, 2nd published, Persian.
Kant, Imanuel, 2002, Critique of Judgment, trans.by Abdolkarim Rashidian, Ney publication, 2nd published, Persian.
Kant, Imanuel, 1787, Critique of Pure Reason, trans. By norman Kemp Smith, Pressdin MacMillan.
Kraft, M., 1996, Kant's Theory of teleology, Immanuel Kant critical Assessment. Vol 4.
Mahoozi, Reza, 2019, Philosophy of Kant, Institute for Social and Cultural Studies publication, 1st published, Persian.
Morovat, Aliasghar, 2021, Kant and Meaningless of Metaphysics, Investigations of Philosohy Journal publication, vol. 33, p 390-418, Persian.
Mojtahedi, Karim, 2003, Descartes and his Philosophy, Amirkabir publications, 1st published, Persian.
Saneie Darehbidi, Manoochehr, 1987, Philosophy of Descartes, Almahdi publication, 1st published, Persian.