بررسی انتقادی دیدگاه سهروردی دربارۀ «وجود»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22061/orj.2022.1763

چکیده

موضوع و دایر مدار مسائل در فلسفۀ مشاء وجود است. می‌توان گفت نظام فلسفی مشاء اعم از خداشناسی، جهان شناسی و وجود‌ شناسی مبتنی بر «وجود» است. سهروردی دیدگاه فلاسفۀ مشاء را دربارۀ وجود در پرتو رابطه آن با ماهیت تحلیل می‌کند. به نظر وی وجود به عنوان مفهوم کلی صرفا در مرتبۀ ذهن تقرر دارد؛ اما فلاسفۀ مشاء با عینی دانستن آن، احکام مفاهیم ذهنی را با امور عینی خلط کرده‌اند. لذا سهروردی معتقد است فلاسفۀ مشاء در بحث از وجود دچار مغالطه ذهن و عین شده‌اند که مالاً به ناسازگاری درونی در نظام فلسفی مشاء می انجامد. وی با اظهار این مغالطه به اعتباری بودن وجود می‌رسد و مسائل فلسفه را از وجود شناسی به نورشناسی تغییر می‌دهد. در این مقاله با روش تحلیلی و انتقادی ابتدا فهم سهروردی را از وجود و رابطه آن با ماهیت مطرح و سپس با تکیه بر نظر فلاسفه مشاء، سوء فهم سهروردی را از نظر ایشان بیان می‌کنیم و در مرحله آخر نظر سهروردی به تفصیل مورد نقد قرار می‌گیرد. سهروردی در فهم نظر فلاسفۀ مشاء در باب وجود دچار مغالطاتی شده است که از جمله آنها می‌توان به مشکلات معرفت شناختی در تصور و فهم وجود، خلط عرض با عرضی، خلط ماهیت من حیث هی هی با ماهیت بشرط شی، خلط عقل با ذهن، خلط انواع تمایز بین وجود و ماهیت و خلط معقولات ثانی فلسفی با منطقی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suhrawardi on Existence: A Critical Study

نویسنده [English]

  • Sohrab Haghighat
department of Islamic philosophy, faculty of theology, Azerbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

In peripatetic philosophy Existence is the subject matter and it is the basis of the Peripatetic’s philosophical system, including theology, cosmology and ontology. Suhrawardi analyzes the view of Peripatetic philosophers about existence in the light of its relation to essence. In his view, existence as a general concept is only in the mind But peripatetic philosophers consider it an objective matter and have confused the rules of mental concepts with objective matters. Hence, Suhrawardi believes that the Peripatetic philosophers in the discussion of existence have been confronted with the fallacy of mind and object, which leads to internal incompatibility in the Peripatetic philosophical system. By expressing this confusion, he concludes that existence is a consideration of mind and therefore, changes the problems of philosophy from ontology to theory of light. In this article, by analytical and critical method, first discuss Suhrawardi's understanding of existence and its relation to essence, and then, relying on the views of Peripatetic philosophers, we express Suhrawardi's misunderstanding from his point of view, and in the last stage, Suhrawardi's opinion is criticized in detail. Among Suhrawardi's fallacies in understanding the views of peripatetic philosophers about existence, we can state the Epistemological fallacies in understanding of existence, confusion of accident with accidental, confusion of nonconditioned essence with the conditioned with something essence, confusion of reason with mind, confusion of kinds of distinctions between existence and essence, and confusion of secondary philosophical ineligibles with logical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existence
  • Essence
  • Suhrawardi
  • Peripatetic Philosophers
  • Regression
  • Equivocation
Abbasi Hossein Abadi H, »The Meaning of Perfection in Aristotle's Psychology«, Contemporary Wisdom. 2017; No. 2: 55-71. Persian. 
Ahmadi, H, Abbasi Hosseinabadi, H, »The Nature of the Aristotelian Soul from Plato's Point of View (from the Book of Theology) «, Cognition. 2009; No. 60: 7-26. Persian.   
Akhavan, M, »A Look at Ghazali's Psychology«, Soul and Body in the Philosophy of Peripatetic and Transcendent Wisdom (1), Volume 2, Qom, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Affiliated to the Office of Islamic Propaganda of the Seminary of Qom, 2013, p. 55-103. Persian.   
Aristotle, About Soul, Translated by Alimorad Davodi, Tehran, Hekmat Publications, Third Edition; 1990.
-----------, Metaphysics, Translated by Sharafudin Khorasani, Tehran, Hekmat Publication, Fourth Edition; 2006.
-----------, the Complete Works of Aristotle (Generation of Animals), the Revised Oxford Pranslation; Edited by Jonathanbarnes, Princeton University Press; 1991a.
-----------, the Complete Works of Aristotle (Movement of Animals), the Revised Oxford Translation; Edited by Jonathanbarnes, Princeton University Press; 1991b.
-----------, the Complete Works of Aristotle (On Breath), the Revised Oxford Translation; Edited by Jonathanbarnes, Princeton University Press; 1991c.
-----------, the Complete Works of Aristotle (Parts of Animals), the Revised Oxford Translation; Edited by Jonathanbarnes, Princeton University Press; 1991d. 
Badavi, A, Mosooe Al-Falsafeh, Volume 1, Beirut, Al-Arabyah Institute, First Edition. 1984. Arabic.
Bern, J. Aristotle and the Peripatetic Wisdom, Translated by Abolghasem Pourhosseini, Tehran, Amir Kabir Publishing Institute, First Edition; 1994.
Boer, W. S. The Commentary Tradition on Aristotle's de Anima, Leuven, Leuven University Press; 2013.
Bos, A. P. The Soul and Its Instrumental Body, a Reinterpretation of Aristotle's Philosophy of Living Nature, Leiden, Brill; 2003.
------------------, P. Ferwerda, R. Aristotle on the Life-Bearing Spirit (de Spriritu), Leiden, Brill; 2008. 
Davari Ardakani, R, Farabi, the Philosopher of Culture, Tehran, Saghi, First Edition; 2004. Persian. 
Ghavam Safari, M, Form Theory in Aristotle's Philosophy, Tehran, Hekmat Publications, Second Edition; 2008. Persian.    
Ghazali, Abu Hamed, Al-Arbaeen fi Osool Al-Din, Dar Al- Ketab Elmie. 1988a. Arabic.
-------------------------, Ihya Ulum Al Din, Volume 1-5, Cairo, Dar al-Hadis. 1998. Arabic.
-------------------------, Kimiya-e Saadat, by Hossein Khadiujam, Volume 1, Tehran, Cultural and Scientific Publications co. 2001. Persian.   
-------------------------, Majmooeye Rasaele AL-Imam Al-Ghazali (Al-Ajvaba Al-Ghazaliyah fi Al-Masael Al-Okhravyah), Beirut, Dar al-Fikr, First Edition. 1996a. Arabic.
-------------------------, Majmooeye Rasaele AL-Imam Al-Ghazali (Al-Resalah Al-Ladonyah), Beirut, Dar al-Fikr, First Edition. 1996b. Arabic.
-------------------------, Majmooeye Rasaele AL-Imam Al-Ghazali (Me'raj Al-Salekin), Beirut, Dar al-Fikr, First Edition. 1996c. Arabic.
-------------------------, Majmooeye Rasaele AL-Imam Al-Ghazali (Rozah Al-Talebin), Beirut, Dar al-Fikr, First Edition. 1996d. Arabic.
-------------------------, Ma'araj Al-Ghods fi Madarej Marefat al-Nafs, the Holy Ascension in the Degrees of Self-Knowledge. Beirut, Dar Al-Ketab Elmie. 1988b. Arabic.
-------------------------, Menhaj Al-Abedin, Egypt, Al-Maktab Al-Jame'I Al-Hadis. 2010. Arabic.
-------------------------, Mizan Al-Amal, Beirut, Dar Va Al-Maktabah Al-Helal, First Edition. 1995. Arabic.
-------------------------, Moezah al-Momenin Men Ihya Ulum Al-Din, Translated by Tahereh Lavageh, Urumieh, Institute of Hosseini Asl Publications, First Edition; 2010. Persian.   
Hoffe, O. Aristotle, Translated by Christine Salazar, Albany, State University of New York Press; 2003. 
Hosseini, A, »Reviewing of Two Common Views on the Status of Aristotelian Psychology«, Wisdom and Philosophy. 2017; No. 2: 23-40. Persian. 
Ibn Sinah, Rasael, Qom, Bidar Publication. 1979. Arabic.
------------, Signs and Punishments, Translated and Explained by Hassan Malekshahi, Tehran, Soroush Publication, Fourth Edition; 2003. Persian. 
------------, The Psychology of Shifa, Translated by Akbar Danaseresht, Banke-e Bazargani Publication, Third Edition; 1970. Persian.   
------------, Treatise of Soul, Introduction by Moosa Ameed, Anjoman-e Asar-e Melli; 1953. Persian. 
Maghrebi, N, »Farabi's Ethics from the Perspective of Al-Tanbiyyah of Ali Sabil Al-Saada«, Selected Articles of Farabi Conference: Farabi and the Establishment of Islamic Philosophy, Tehran: Sadra Islamic Wisdom Foundation; 2012. p. 415-432. Persian.   
McGinnis, J, Avicenna, from: Great Medieval Thinkers; First Edition, Oxford: Oxford University Press; 2010.
Menn, S, »Aristotle’s Definition on Soul and the Programme of the de Anima«. Created on 9 January 2002 at 21.47 Hours, 2002; 83-140.
Nosbaum, M. Aristotle, Translation by Ezzatolah Fuladvand, Tehran, Tarhe No Publication, First Edition; 1995. Persian. 
Pour Hassan, G, Gholizadeh Ghopchagh H, »Comparison of Farabi and Ibn Sina's Views with Aristotle on Essence of the Soul, in Order to Understand Them on Celibacy and Immortality of the Soul«, Wisdom of Sadra. 2018; No. 92: 71-88. Persian. 
Sanaee, A, »An Analysis of the Place of Consciousness in Aristotle's Psychology from the Perspective of Contemporary Philosophy of Mind«, Cognition. 2013; No. 69: 19-42. Persian.   
Seyed Mazhari, M, »Farabi and the Philosophical Analysis of Prophecy«, Selected Proceedings of the Farabi Conference: Farabi and the Establishment of Islamic Philosophy, Tehran: Sadra Islamic Wisdom Foundation, 2012; 381-396. Persian. 
Shields, Ch. Aristotle; Second Edition, New York City, Routledge; 2014.
Taheri Sartashnizi, E, »Challenges of Aristotle's Ontology and Its Effects on Explaining the Truth of the Soul«, Ghabasat, 2010; No. 58: 131-146. Persian. 
Walzer, R, »Greek into Arabic«: Essays on Islamic Philosophy; Massachusetts: Harvard University Press, 1962; 60-113.
Wisnovsky, R, Avicenna's Metaphysics in Context; New York: Cornell University Press; 2003.
Zamani, H, »The Relationship between the Soul and the Body from the Viewpoint of Aristotle and Ibn Sina with Emphasis on the Vegetable and Animal Soul«, Mind, 2018; No. 73: 115-138. Persian.