دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1400 
تبیین میزان سازگاری نظام الهیاتی ابن سینا در باب "وجود واجب تعالی”

خسرو محسنی نسب؛ رضا رسولی شربیانی؛ علی رضا پارسا؛ محمد رضا مرادی


تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا

رمضان مهدوی آزادبنی؛ محمود دیانی؛ آیناز بخشی آجقان بخشی آجقان