کلیدواژه‌ها = وجود
تأثیر مبانی وجودشناختی ملاصدرا در درک برخی معارف دین اسلام

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401

زیبا زلقی؛ فرج الله براتی؛ گودرز شاطری


ناسازگاری هستی و زمان در نظریۀ حال باوری

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400

سکینه کریمی؛ مهدی منفرد


بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 321-345

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی


معانی «موجود» در وجودشناسی ارسطو و تحول آن نزد حکمای مشا

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 19-37

حسین کلباسی اشتری؛ مستانه کاکایی


یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 83-103

عبداله صلواتی


امکان تبدل انواع داروینی از منظر فلسفه صدرایی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 1-19

قاسم کاکایی؛ فرانک بهمنی


تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 107-120

محمدباقر قمی


بررسی تطبیقی معنای وجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 83-102

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی