دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شهریور 1402 
بررسی انتقادیِ تبیینِ علّیِ عمل در فلسفۀ‌صدرالمتألّهین

فاطمه سادات کتابچی؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی


اصل زنانگی در هستی شناسی عرفان یهودیی از نگاه زُهر

شیما فتورچیان؛ ابوالفضل محمودی؛ مسعود احمدی افزادی؛ محسن فهیم