دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-120 
4. تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس

صفحه 57-72

طاهره کمالی زاده؛ سحر کاوندی؛ سمیرا بیگدلی