دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 1-120 
تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس

صفحه 57-72

طاهره کمالی زاده؛ سحر کاوندی؛ سمیرا بیگدلی