بررسیِ دیدگاهِ اروین یالوم دربارۀ ارتباط دغدغه‌های وجودیِ مرگ‌اندیشی و معنای زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفۀ دین، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش شده است که دیدگاه روان‌درمانگر معاصر، اروین یالوم در باب تأثیر مسئلۀ مرگ‌اندیشی بر مسئلۀ معنای زندگی با توجه به تـأثیرات فلسفۀ اگزیستانسیالیسم بیان شود. بدین منظور در ابتدا روانشناسی وجودی به عنوان نحله­ای که یالوم به آن تعلق دارد معرفی شده است و سپس مؤلفه‌های رویکرد وجودی در دیدگاه یالوم بیان شده است و سپس دیدگاه او نسبت به ترس از مرگ که متأثر از اندیشه­های فیلسوفانی چون اپیکور، نیچه و هایدگر است همراه با ذکر انواع این ترس و عوامل آن ذکر شده است و تفاوت­های دیدگاه او با فروید نیز مشخص گردیده است. در بخش بعدی به دیدگاه یالوم نسبت به مسئلۀ معنای زندگی اشاره و چالشِ کشف یا جعل معنا بررسی شده و شرح یالوم از رویکرد فرانکل و نقد آن بیان شده است. در بخش نتیجه­گیریِ مقاله، مسئلۀ اصلی مقاله که معضل فلسفی حاصل از ارتباط دو مقولۀ معنای زندگی و مرگ­اندیشی و ایجاد بی­معنایی مطرح شده و پاسخ یالوم در قالب نظریۀ موج زدن و ارتباط آن با مقولۀ تعهد توصیف شده و در پایان دو نقد بر دیدگاه یالوم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Irvin Yalom's Attitude to the Relationship Between Ontological Concerns of Death Thinking and Meaning of Life

نویسندگان [English]

  • Milad Azizi 1
  • Amirabbas Alizamani 2
1 Master of philosophy of religion, Tehran University
2 Associate professor at Tehran University
چکیده [English]

This paper intends to study the contemporary psychotherapist approach, Irvin Yalom, to the impact of death thinking on problem of meaning of life when its psychological content in light of existentialist philosophy is considered.  First of all, existential psychology has been introduced as a school which Yalom belongs to and then the components of existential approach in Yalom's viewpoint which has been influenced by Epicurus, Nietzsche and Heidegger, will be explained further by his differences with Sigmund Freud's viewpoint. In main part of paper, Yalom's viewpoint on death thinking, fear of death and anxiety of death which may cause troubles in human life particularly ones who are interested in philosophy, will be elucidated and then problem of meaning of life in Yalom's attitude and its differences with Victor Frankl's viewpoint as well. Finally, it has tried to study and criticize Yalom's solution in order to encounter the life meaningless which resulted from death thinking.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential Approach
  • Death Thinking
  • Death Fear
  • Heidegger
  • Rippling
پارسا، سید احمد، (1380)، نگرشی بر حماسۀ گیل گمش، چیستا، شمارۀ 180.
شعیبی، فاطمه، (1392)، معنا درمانی، تهران، الکترونیک.
مسعودی، ج و هاشمی، خ، (1391)، بازخوانی نظریۀ فطرت دینی در رویکرد معناگرایی ویکتور فرانکل ، قبسات، شمارۀ 63.
نیچه، فردریش، (1387)، انسانی زیادی انسانی، ترجمۀ ابوتراب سهراب و محمدمحقق نیشابوری، تهران، مرکز.
نیچه، فردریش، (1384)، چنین گفت زرتشت، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، آگه.
وکیلی، شروین، (1385)، نقد دیدگاه فروید دربارۀ مرگ، خردنامه، تهران، همشهری.
هایدگر، مارتین، (1386)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران، ققنوس.
یالوم، اروین، (1390)، خیره به خورشید، ترجمۀ مهدی غبرایی، تهران، نیکونشر.
یالوم، اروین، (1390)، روان درمانی اگزیستانسیال، ترجمۀ سپبده حبیب، تهران، نی.                        
یالوم، اروین، (1391)، مامان و معنی زندگی، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران، قطره.
یالوم، اروین، (1392)، هنر درمان، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران، قطره.
یالوم، اروین، (1385)، و نیچه گریه کرد، ترجمۀ مهشید میرمعزی، تهران، نی.
Berry-Smith, S., (2012), Death, Freedom, Isolation & Meaninglessness & Existential Psychotherapy of Yalom, School of Psychotherapy, New Zealand, Auckland University of Technology.
Cotti P., (2004), The History of the Libido’s Development: evidence from Freud’s case studies, Psychoanal Hist. 2004;6(2):(p:237-51), Paris, University of Paris.
Freud, S., (1961), Sigmund Freud to Marie Bonaparte, 13-August 1937. In E. L. Freud (ed.), Letters of Sigmund Freud (p. 432), London, Hogarth.
Herrman S., (2012), Irvin Yalom’s Existential Issues in Letters from the Future, Faculty of Behavioural Science, Enschede, University of Twente.
Kolpachnikov V. V., (2013), Client-Centered and Existential Approaches: Are They Mostly Similar or Different?, Basic Research Program, Moscow, National Research University Higher School of Economics.
Krug O. T., (2009), James Bugental and Irvin Yalom Two Masters of Existential Therapy, USA, Journal of Humanistic Psychology, (vol. 49, no. 3).
Minton, S. J., (2001), Key Thinkers in Practical Philosophy: Dr.Yalom, UK., Practical Philosophy ( March).
Prochaska J. & Norcross J., (2009), Systems of Psychotherapy, A Transtheoretical Analysis, Boston, Brooks/Cole.
Necula M. R., Damian S. R., Bunela O., (2012), Humanist Therapies in Postmodernity, Postmodern Openings, Volume 3, Issue 3, UK, Lumen Publishing House.
Sartre, Jean-Paul, (2000), Nausea, translated by Hayden Carruth, New York, New Directions.
Steiner, Laudatio, (2012), Irvin David Yalom, M.D., Z. f. Individualpsychol. 37, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Germany, University of Göttingen.
Tolstoy, Leo., (1983), Confession, Translated by David Patterson, New York, WW Norton & Company.
Wong, P. T. P., (2009), Positive Existential Psychotherapy and Pathways to Death Acceptance,Psyc-Critiques, Vol. 54, Release 8, Article 2, Massachusetts, American Psychological Association.
Yalom, E., (2011), Confronting Death and other Existential Issues in Psychotherapy, The Instructor’s Manual DVD, California, Psychotherapy.net, LLC.
Yalom, E., Leszcz, M. (2005), The Theory and Practice of Group Psychotherapy, New York, Basic Books.