دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-172 
2. جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

صفحه 23-38

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ مهدی امامی جمعه؛ نفیسه اهل سرمدی