دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-152 
پیشینۀ تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارۀ چیستی فلسفۀ اولی

صفحه 1-17

احد فرامرز قراملکی؛ مهدی گل‌پرور روزبهانی