دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 1-154 
مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

صفحه 77-93

مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


جغرافیای عرفانی

صفحه 109-138

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری