دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-154 
5. مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

صفحه 77-93

مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


7. جغرافیای عرفانی

صفحه 109-138

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری