دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-119 
3. جستاری بر ویژگی‌های معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی بر تعالی معماری

صفحه 31-50

جمال‌الدین مهدی‌نژاد؛ محمدصادق طاهر طلوع دل؛ حمیدرضا عظمتی؛ علی صادقی حبیب‌آباد