تحلیل مواجهه الهیات تومیستی ژیلسون و ماریون با وجودشناسی هیدگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان- گروه ادیان و عرفان

چکیده

در این نوشتار رویکرد ژیلسون و ماریون به وجودشناسی هیدگر تحلیل می­گردد. در ادامه سعی می­شود که علاوه بر بزرگ­نمایی کردن جنبه­های مختلفی از اندیشه هیدگر که مورد توجه ماریون و ژیلسون قرار گرفته است، آراء این دو متفکر نوتومیست مورد مقایسه قرار گیرد. ماریون به عنوان نوتومیست معاصر تحت تأثیر آرای ژیلسون است. نقطة اتصال این دو متفکر نوتومیست این است که بخشی از دیدگاه­های خود را در تقابل با وجودشناسی هیدگر مطرح می­کنند. هرچند آنها مواجهه انتقادی با هیدگر دارند ولی در برخی مواضع از او متأثر شده­اند. ماریون به پیروی از هیدگر شعار پایان متافیزیک را سر می­دهد ولی برخلاف هیدگر معتقد است که آکویناس انتوتئولوژیست نیست. این در حالی است که ژیلسون راه برون­رفت از مشکلات مدرنیته را مابعدالطبیعه­ای می­داند که مبدأ و غایت آن فعل محض هستی باشد و از این جهت وجودشناسی آکویناس را اصیل­ترین مابعدالطبیعه می­­انگارد. ماریون به تبعیت از ژیلسون معتقد است که رویکرد ماهوی دنزاسکوتوس و دکارت به وجود، موجب نگرش نهیلیستی در دورة معاصر شده است و برای رفع این مشکل باید به دلالت­های تنزیهی که مندرج در آنالوژی آکویناس است، توجه کرد تا زمینه برای تجدید نوعی الهیات سنتی که فارغ از مفاهیم متافیزیکی باشد، فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Encounter of Thomistic Theology of Gilson and Marion with Heideggerian Ontology

نویسنده [English]

  • Ali sanaee
چکیده [English]

In this article, we analyze the approach of Gilson and Marion relation to Heidegger. In next step, we try to highlight the various aspects of Heidegger’s thought that is regarded by Gilson and Marion and also compare this two Neo-Thomistic thinkers’ views. Marion as a contemporary Neo-Thomist is influenced by Gilson. One nexus point of this two Neo-Thomistic thinkers is that they present some part of their view in contrast to Heideggerian ontology. Although they have critical encounter with Heidegger but in some aspects are influenced by him. Following of Heidegger, Marion advertise the slogan of the end of metaphysics but unlike Heidegger believes that Aquinas is not Onto-Theologist. But Gilson believes that the exit way of the difficulties of modernity is the metaphysics that its offspring and end is the pure act of being, so the ontology of Aquinas is most authentic metaphysics. In following of Gilson. Marion suggests that substantive approach of Descartes and Duns Scotus to Being lead to nihilistic attitude in contemporary era and for troubleshooting must notice to apophatic implications that is included in Analogy of Aquinas, in order that the traditional theology void of any metaphysical concepts will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilson
  • Marion
  • Heidegger
  • Aquinas
  • Thomistic theology
- کتاب مقدس
- ژیلسون، اتین، (1375)، مبانی فلسفه مسیحیت، ترجمة محمد محمد رضائی و سید محمود موسوی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- ژیلسون، اتین، (1402)،  نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمة احمد احمدی، تهران: انتشارات حکمت.
- ژیلسون، اتین، (1385)، هستی در اندیشه فیلسوفان، ترجمة حمید طالب زاده و محمد رضا شمشیری، تهران: انتشارات حکمت.
- کاپلستون، فردریک، (1388)، تاریخ فلسفه قرون وسطا؛ از آگوستینوس تا اسکوتوس( ج 2)، ترجمة ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- Aquinas,Thomas, (1965),, On Being and essence(The ente et essential), adapted and html-edited by Joseph Kenny, O.P is Available in: http://www.dhspriory.org/thomas/english/DeEnte&Essentia.htm
- Aquinas, Thomas, (1947),Summa Theologica,Tr  by Fathers of the Dominican province, Petersburg: Benziger Bros
- Aristotle, (1993), Aristotle's Metaphysics, introduction and commentary by W.D. Ross 1981 , oxford: Clarendon press
 
- Caputo, John.D, (1982), Heidegger and Aquinas: An essay on overcoming theology,New York: Fordham university press
- charlsworth, Max, (2002) , philosophy and religion; From plato to postmodernism, Oxford: Oneworld  publications
- Cross, Richard, (2014) , Duns scotus’s theory of cognition, Oxford: Oxford university press
- Cutrofello, Andrew, (1994) , Discipline and Critique; Kant,poststructualism and the problem of resistance, New York: State university of New York press
- Eardley, Peter.S & Still,Carl.N, 2010,Aquinas; A guide for perplexed, London: Continuum,
- Elders, Leo,J, (1993), The Metaphysics of Being of Saint Thomas Aquinas in a historical perspective, New York: E.J Brill,
- Gilson, Etienne, (1993), Christian philosophy, Tr by Armand Maurer, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies
- Hankey, W, (1998), The Postmodern Retrieval of Neoplatonism in Jean-Luc Marion and John Milbank and the Origins of Western Subjectivity in Augustine and Eriugena, Hermathena, N. 165, pp. 9-70. Available 21, May 2016 in:
- Heidegger, Martin, (1969), Identity & Difference, Tr by Joan Stambaugh, New York and London: Harper & Row publishers.
- Heidegger, Martin, (1976), The piety of thinking, Blomington: Indiana UP
- Heidegger,Martin, (1958), Being and Time, Tr by Joan Stambaugh, New York : State university of New York press
- Kant, Immanuel, (1998), Critique of Pure  Reason, Cambridge: Cambridge university press
- Kerr, Fergus, (1995), “Aquinas after Marion” in New Blackfriars, Vol 76, no 895, pp. 354-364
- Knasas, John.F, (1994), A Heideggerian critique of Aquinas and a Gilsonian reply in The Thomist ,No 58, 3
- Lee, Kevin.p, (2012), ‘Martin Heidegger’ in Encyclopedia of Catholic; Social thought, Social science and Social policy, Volume 3, Ed by Michael L. Coulter, Richard S. Myers and Joseph A. Varcalli, London: The Scarecrow press
- Lyons ,Nathan Edwards, (2016), Being is double; Jean-Luc Marion and John Milbank on God, Being and Analogy, The thesis of Master art in School of philosophy, Australian Catholic university. Available 21, May 2016 in: http://dlibrary.acu.edu.au/digitaltheses/public/adt- acuvp462.24102014/LYONS2014.pdf
- Marion, Jean-Luc, (1994), Metaphysics and phenomenology: A relief for Theology, Critical inquiry,Vol 20. No 4, pp.579-591
- Marion, Jean-Luc, (2002), Prolegomena to charity, Tr by Stephen E. Lewis, New York: Fordham university press
 
- Marion, Jean-Luc, (2001), The idol and distance, Tr by Thomas Carlson, New York: Fordham university press
- Marion, Jean-Luc, (2012), God  withoutt  being, Tr by Thomas Carlson, Chicago and London: The university of Chicago press 
- Martis, John, (1996), “Thomistic  Esse- Idol or Icon? Jean-Luc Marion’s God without Being” in Pacifica, no.9
- McGrath, Alister.E,2015, Dawking’s God: From the selfish gene to the God delusion,Malden,  Wiley Blackwell
- Milbank, John, (1995), “Only theology overcome metaphysics” in New Blackfriars, Vol.76, no.895, pp. 325-343
- Pickstock, Catherine,(1997), After writing: On the liturgical consumption of philosophy ( challenges in contemporary theology), Oxford, Wiley-Blackwell
- Rockmore, Tom, 1995, Heidegger and French philosophy; Humanism, Anti humanism and Being,  London and New York:  routledge
- Rosemann, Philipp W, (2007), “Postmodern philosophy and Jean Luc Marion’s Eucharistic realism” in Conor Cunningham and Peter M Candler(eds), Transcendence and phenomenology,University of Nottingham: scm press
- Sheehan, Thomas,(2005), Dasein in A Companion to Heidegger, ed by Hubert L. Dreyfus and Mark.A wrathall, Blackwell publishing ,Malden
- Whiteahead, Alfred North, (1985), Process  and  reality, Ed by David Ray Griffin and Donald .w Sherburne, New York: The free press