دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 1-258 
تأملی بر علم الهی در حکمت سینوی

صفحه 17-35

غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ محمدجعفر جامه بزرگی