دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-292 
9. مبانی هستی‌شناختی رمزپردازی در حکمت متعالیه صدرایی

صفحه 183-203

احمدرضا هنری؛ طاهره کمالی زاده؛ ایرج داداشی


12. بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه 249-269

فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی