نویسنده = عبداله صلواتی
تعداد مقالات: 3
1. یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

عبداله صلواتی


2. بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-69

عبدالله صلواتی؛ زینب اختری


3. کثرت نوعی انسان نزد فیض کاشانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-100

عبداله صلواتی