اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عین اله خادمی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

orj.sru.ac.ir
e_khademisru.ac.ir
22970060

سردبیر

دکتر عین اله خادمی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

e_khademisru.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر عبداله صلواتی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

a.salavatisru.ac.ir
02122970060

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی ارشد ریاحی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه اصفهان

arshadltr.ui.ac.ir

دکتر علی اله بداشتی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه قم

alibedashtigmail.com

دکتر رضا اکبری

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه امام صادق (ع)

r.akbariisu.ac.ir

دکتر رضا برنجکار

فلسفه استاد، دانشگاه تهران، پردیس قم

berenjkarut.ac.ir

دکتر عبداله صلواتی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

a.salavatisru.ac.ir

دکتر محسن جوادی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه قم

moh_javadyyahoo.com

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه استاد، دانشگاه شهید بهشتی

n.hekmatsbu.ac.ir

دکتر عین اله خادمی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

e_khademisru.ac.ir

دکتر محمد ذبیحی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه قم

zabihi.m21gmail.com

دکتر علی اکبر ربیع نتاج

علوم قرآن و حدیث استاد، دانشگاه مازندران

sm.rabinatajgmail.com

دکتر سعید رحیمیان

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه شیراز

srahimianshirazu.ac.ir

دکتر قاسم کاکایی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه شیراز

gkakaierose.shirazu.ac.ir

دکتر عبدالرسول کشفی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir

دکتر علیرضا عصاره

علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

alireza_assarehsru.ac.ir

دکتر زهره توازیانی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه الزهراء (س)

drtavazianyyahoo.com

دکتر سحر کاوندی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، دانشگاه زنجان

drskavandiyahoo.com

دکتر زهرا خزاعی

فلسفه تطبیقی استاد دانشگاه قم

z_khazaeiqom.ac.ir

ویراستار

دکتر عبداله صلواتی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

a.salavatisru.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر رمضان مهدوی آزادبنی

فلسفه دین دانشیار، دانشگاه مازندران

r.mahdaviumz.ac.ir

صفحه آرا

نیره فیروزی

طراحی و چاپ کارشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

firozi1447yahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه کوکرم

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دکتری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

fkookaramgmail.com