هستی‌شناسی شریعتی و مواجهة «خود» و «دیگری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

10.22061/orj.2024.2078

چکیده

انسان و نوع مواجهه او با هستی، اهمیت و جایگاه بسیار والایی در اندیشه شریعتی دارد. اساسا هستی­شناسی و انسان­شناسی شریعتی در پیوند مستحکمی با یکدیگر قرار دارند. بر این اساس می­توان پرسید که هستی­شناسی شریعتی چه دیدگاهی را درباره انسان و رابطه­اش با «دیگری» ارائه می­کند؟ نتیجه حاصل، رسیدن به دوگانه توحید و تضاد، به عنوان مهم­ترین مسئله لاینحل در هستی­شناسی شریعتی است. این مسئله سبب سیطره دیالکتیک بر اندیشه شریعتی می­شود. محوریت حرکت دیالکتیکی در هستی­شناسی شریعتی، او را به مساوی دانستن انسان با عصیان و تقابل با مذهب رایج و دنیای مدرن وا می­دارد و این موضوع «درجهان­بودگی» انسان را تحت­الشعاع شوق رهایی قرار می­دهد و امکان­های مواجهه مطلوب با «دیگری» را از بین می­برد. شریعتی، گاه امکان­های ناپیوسته­ایی را که حاکی از سوژگی انسان و نگرش مطلوب به «دیگری» است، فراهم می­کند، اما در کلیت نظام فکری وی، این امکان­ها فرو می­ریزند و در بهترین وضعیت، مواجهه مطلوب با دیگری در اندیشه او وضعیتی فاقد صورت­بندی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shariati's Ontology and Encounter between "Self" and "Other"

نویسنده [English]

  • Hamzeh Alemi cheraghali
Assistant professor of Shahid Mahallati Higher Education institute
چکیده [English]

Man and his type of encounter with existence have a very high importance and place in Shariati's thought. Basically Shariati's ontology and anthropology are in strong connection with each other. Therefore, we can ask what view Shariati's ontology presents about man and his relationship with "other"? The result is reaching the duality of monotheism and contradiction, as the most important unsolvable problem in Shariati's ontology. This issue cause’s dialectics to prevail over Shariati's thought. The centrality of the dialectical movement in Shariati's ontology forces him to equate man with rebellion and encounter with popular religion and the modern world, and this subject of "being in the world" puts man under the shadow of the passion for liberation and destroys the possibility of the desirable encounter with “other”. Shariati sometimes provides discontinuous possibilities that indicate the human subjectivity and a favorable attitude towards "the other", But in the whole of his thought system, these possibilities collapse and in the best situation, the ideal encounter with the other will be an unformed situation in his thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self
  • Other
  • Ontology
  • Anthropology
  • Dialectic
Aghajari, H, [Shariati's collection of Articles; Tomorrow's thinker, Tehran], Zikr Publishing and Research Institute, 2003, Persian.
Smith, R .G, [Martin Buber], translated by Masoud Seif, Tehran, Haqitqat, 2006, Persian.
Buber, M,[I and Thou], translated by Abu Torab Sohrab and Elham Atardi, Tehran: Farzan Rooz publishing and research; 2001, Persian.
Beheshti, M, [Dr. Shariati, a searcher on the path of becoming], Tehran: Begah; 2010, Persian.
Jafari, M. M, [Shariati again: the untold memories of Dr. Mohammad Mahdi Jafari], by Seyyed Qasem Yahosseini, Tehran: Unknown; 2002, Persian.
Rahnama, A, [A Muslim in Search of Nowhere: The Political Biography of Ali Shariati], translated by Kiyomarth Qarqlou, Tehran: Gam Nu; 2004, Persian.
Shariat Razavi, P, [A sketch of a life], Tehran: Chapakhsh; 2004, Persian.
Shariati, A, [collection of works 2, revolutionary self-improvement], Tehran: Elham; 2013 A, Persian.
----------, [Collection of works 3, Abuzar], Tehran: Chapakhsh; 2012  A, Persian.
 ---------, [Collection of works 6, Hajj], Tehran: Elham; 2008 A, Persian.
---------, [Collection of works 7, Shia], Tehran: Tale of the new pen; 2013  B, Persian.
 ---------, [Collection of works 8, Niayesh], Tehran: Elham; 2008 B, Persian.
 ---------, [Collection of works 9, Alavi Shiism and Safavi Shiism], Tehran: Chapakhsh; 2013, Persian.
---------, [Collection of Works 11, History of Civilization (1)], Tehran: Qalam; 2015 A, Persian.
 ---------, [Collection of works 12, History of civilization (2)], Tehran: Qalam; 2015 B, Persian.
 ---------, [Collection of Works 13, Descending in the Desert], Tehran: Chapakhsh; 2003, Persian.
 ---------, [Collection of works 14 A, History of Knowledge of Religions (1)], Tehran, publishing company; 2009 A, Persian.
---------, [Collection of works 15 B, History of the Knowledge of Religions (2)], Tehran: Publishing Company; 2009 B, Persian.
---------, [Collection of works 16, Islamology (1)], Tehran: Qalam; 2011, Persian.
 ---------, [Collection of works 18, Islamology (3)], Tehran: Qalam; 2012 B, Persian.
---------, [Collection of works 21, Woman (Fateme is Fatima)], Tehran: Chapakhsh; 2014 A, Persian.
 ---------, [Collection of Works 23, World Vision and Ideology,] Tehran: Publishing Company; 2010, Persian
---------, [Collection of works 24, Human,] Tehran: Dr. Ali Shariati Cultural Foundation; 2013 D, Persian.
 ---------, [Collection of works 25, Selfless Human], Tehran: Qalam; 2012 J, Persian.
 ---------, [Collection of works 26, Ali], Tehran: Azmoun Publishing; 2014 B, Persian.
---------, [Collection of works 28, Method of Understanding Islam], Tehran: Chapakhsh; 2014, Persian.
 ---------, [Collection of works 29, Meeting with Ebrahim], Tehran: Dr. Ali Shariati Cultural Foundation; 2012 D, Persian.
Ali Akbari, M, [A philosophical Reading of an Anti-Philosopher], Tehran: Qalam; 2007, Persian.
 Alijani, R, [Volume 2, Raw Rogue: Shariatism: The Times, Life and Ideals of Shariati], Tehran, Qalam; 2002, Persian.
 Macquarie, J, [Existential Philosophy], translated by Mohammad Saeed Hanai Kashani, Tehran: Hermes; 1998, Persian.
Manochehri, A, [Hermeneutics of liberation and Civil Mysticism], translated by Hossein Khandaghabadi, Tehran: Institute of Research and Development of Human Sciences; 2004, Persian.
 ----------, [Ali Shariati, A different meeting this time], translated by Ali Khalandi, Tehran: Andisheh Publishing House; 2018, Persian.
Mirakhori, Q, Shojaei, H, [The evolution of Dr. Shariati's Thought and the list of his Works], Tehran: Qalam; 1998, Persian.
Vahdat, F, [Iran's Intellectual Encounter with Modernity], translated by Mehdi Haqitkhah, Tehran: Qaqnos; 2003, Persian.
Benson, J. M, A Buberian analysis of the education of artists: student-teacher relationships in the undergraduate studio. PhD thesis: Concordia University; 1999.
Buber, M, On Intersubjectivity And Cultural Creativity, Edited By S. N. Eisenstadt: University of Chicago Press; 1992. 
………….., Between Man and Man, Translated by Ronald Gregor-Smith, Taylor & Francis e-Library; 2004.
Dew, R, “Martin Buber and Hannah Arendt: criticisms on the development of a German messianic”, History of European Ideas, Volume 44, No 5, 2018.
Fredman. M, Martin Buber, The Life Of Dialogue, The University Of Chicagho Press; 1956.
Herberg, W, The writings Of Martin Buber, The World Publishing Company: Cleveland and New York; 1963.
Rotenstreich, N, Immediacy and its limits : a study in Martin Buber’s thought, Taylor & Francis e-Library; 2009.
Taylor, Ch, Sources of the self: the making of the modern identity, Harvard University Press, 2001.
Tully, J, ["Skinner's Methodology in the Analysis of Political Thought"], translated by Gholamreza Behrouz Lak, Political Science Quarterly, 2004; (28): 58-71. Persian.