بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه نیچه و بازتاب آن از منظر اندیشه اسلامی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران، تهران، ایران

10.22061/orj.2024.2076

چکیده

انسان‌شناسی نیچه بر مبانی اندیشه‎های مادی و تجربه‎انگارانه استوار است و بازتاب‌هایی درخور توجهی دارد. تحقیق پیش‎رو با روش توصیفی- تحلیلی، در زمینه انسان‌شناسی از نظرگاه نیچه و واکاوری پیامدهای آن در آرای برخی از اندیشمندان اسلامی صورت گرفته است. برخی از یافته‎ها و نتایج پژوهش بدین شرح است: نیچه با نفی عقل‎گرایی انسان را تا مرز پوچ‌انگاری سوق می‎دهد سپس برای نجات وی تلاش می‎کند تا  این باور را در انسان نهادینه کند که قدرت در او اصالت دارد. در همین راستا ابرانسان در نگاه نیچه انسانی است که تمام قدرت خویش را در جهت تسلط هر چه بیشتر بر دیگران به منصه ظهور رسانیده باشد. درحالی که در نگاه اندیشمندان اسلامی انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است و نفی عقل‎گرایی و مقابله با تفکرات الهی سبب بی‎اعتباری خردورزی است. آنها معتقدند که قدرت به نحو استقلالی برای خداوند تحقق دارد و اگر چه قدرت در برخی موارد برای انسان مطلوب است اما در صورتی که در راستای ظلم به دیگران باشد، قبیح است. به اعتقاد آنها منشأ پوچ انگاری از سوی نیچه نفی امور معنوی و انگاره خداپرستی است، چرا که قرب الهی به عنوان غایتی اساسی به زندگی انسان هویت می‎بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Anthropology from Nietzsche's Point of View and its Reflection from the Perspective of Islamic Thought

نویسندگان [English]

  • javad gholamrezaei 1
  • Seyedeh Zeinab Soltani 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD student, Islamic philosophy and theology, Imam Sadegh University, Women Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nietzsche's anthropology is based on the foundations of materialistic and empiricist thoughts and has reflections worthy of attention. The present research has been done with the descriptive-analytical method in the field of anthropology from Nietzsche's point of view and its consequences in the opinion of some Islamic thinkers. Some of the findings and results of the research are as follows: Nietzsche, by denying rationalism, pushes man to the border of absurdity, then to save him, he tries to institutionalize the belief in man that power originates in him. In this regard, in Nietzsche's view, the superman is a person who has brought all his power to the fore to dominate others as much as possible. Whereas, in the eyes of Islamic thinkers, man has two dimensions, material and spiritual, and the negation of rationalism and confronting divine thoughts is the cause of discrediting wisdom. They believe that power is realized in an independent way for God, and although power is desirable for humans in some cases, it is ugly if it is aimed at oppressing others. According to their belief, the source of Nietzsche's nihilism is the negation of spiritual matters and the idea of godliness, because closeness to God as a basic goal gives identity to human life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nietzsche
  • Nihilism
  • Seeking Power
  • Superman
  • Islamic Thought
Ameli, S. H . Alfosos almghdamat mn katab nas. To the attention of Henry Karbon and Osman Yahya, Tehran, Tos; 1988 .Arabic.
Hasse, Ullrich, Starting with Nietzsche, MPG Book Ltd, Bodmin, Cornwall; 2008.
Ibn Arabi, M.D. fosos- alhekam, Abul Alaa Afifi's annotations, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi; 1980 .Arabic.
Ibn Turke, S.D. Tamhid al-Qawad. Edited by Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Qom, Bostan Kitab;2002. Arabic.
Jami, A.R. Naghd alnosos fi shrhe naghsh alfosos.. Edited by William Chittick, Tehran, Institute of Cultural Studies and Research; 1991 .Arabic.
Jaspers, Karl . Nietzsche, an introduction to his philosophy. Translated by Siavash Jamadi, Tehran, Phoenix.2008.
ــــــــــــــــ Man as His OwnCreator. Nietzsche، CriticalAssessment. 1952. Persian.
Javadi Amoli, Abdullah. Adab Fanai Moqraban, research by Mohammad Safaei, Qom, Esra. 2009. Persian.
 ــــــــــــRaheeq Makhtoum - Description of transcendental wisdom, the first part of the second volume, first edition, Qom, Isra'a. 1997. Persian.
ــــــــ  Tahrir al-Walayeh Shams al-Wahi Tabrizi, Seyyed Mohammad Tabatabai, Qom, Israa. 2014. Persian.
Kayseri, Mohammad Dawood . Shrhe fosos alhkam. By Seyed Jalal Ashtiani, Tehran, scientific and cultural. 1996. Arabic.
Lahiji, Abdul Razzaq, Gohar Murad, Tehran, Islamic Bookstore. 1998. Arabic.
McNaughton, David, . Consequentialism, translated by Saeed Adalat Nejad, Organon, No. 16. 2000. Persian.
Misbah Yazdi, Mohammad Taghi . Teaching philosophy, Tehran, Amirkabir. 2004. Persian.
ــــــــ . Anthropology in the Qur'an. Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute, first edition. 2013 .Persian.
ــــــــ . Education of ideas, 7th edition, Tehran, Allameh. 1991.Persian.
ــــــــ  Asfar's Description, Volume I, First Edition, Qom Imam Khomeini Educational and Research Institute. 2001.Persian.
Motahari, Morteza. Collection of works, 8th edition, Tehran, Sadra. 2010.Persian.
Mulla Sadra, . Al-Hikma al-Mutali'ya fi al-Asfar al-Arba'ah, volume 6, Tahsih Ahmad Ahmadi, Tehran, Sadra Islamic Wisdom Foundation. 2002. Arabic.
ــــــــ Al-Hikmah al-Muttaaliyyah fi al-Asfar al-Arabah, volume 3, corrected and researched by Maqsood Mohammadi, Tehran, Sadra Islamic Hikmat Foundation. 2004. Arabic.
ــــــــ. Al-Hikmah al-Mut’aliyyah in al-Asfar al-Arabah, volume 9, third edition, Beirut, Darahiya al-Tratah. 1981. Arabic.
ــــــــ . shrhe Usul al-Kafi, corrected by Mohammad Khajawi, researched by Ali Abedi Shahroudi, Tehran, Institute of Cultural Studies and Research. 1987. Arabic.
Nietzsche, Friedrich . Genealogy of ethics. Translated by Dariush Ashuri, Tehran, Agha, 4th edition. 2003.Persian.
ـــــــــ Menschliches, Allzumenschliches I und II. Herausgegeben vor Giorgio Colli & Mazzino Montinari. Berlin، de Gruyter. 1988. ــــــــ. Antichrist Translated by Abdul Ali Dastgheeb, Tehran, Agah. 1973.Persian.
ــــــــ Will directed to power. Translated by Majid Sharif, Tehran, Jami, second edition. 1999.Persian.
ــــــــ Crucified human being. Translator of Roya Astronomer, Tehran, Mes, 3rd edition. 2005.Persian.
ــــــــ Hikmat Shadan. Translated by Jamal Al Ahmad; Saeed Kamran; Hamed Foladvand, Tehran, Jami. 2010.Persian.
ــــــــ Zarathustra said so. Translated by Dayosh Ashuri, Tehran, Aghaz. 2012.Persian.
ــــــــ The sunset of the idols. Translated by Dariush Ashuri, Tehran, Agha, 17th edition. 2020.Persian.
Pearson, Keith Ansel. Absolutely nothing. Translated by Mohsen Hakimi, Tehran, Khojaste, first edition. 1996.Persian.
Sabzevari, Malahadi,. Description of Nebras Al-Hadi, correction, margin and introduction by Seyyed Sadruddin Taheri, Tehran, Association of Nobles and Cultural Works. 2005.Persian.
Sadr, Mohammad Baqer . theory shnakht dar falsafe ma. Translated by Hossein Hosseini, Tehran, Badr. 1980. Arabic.
Stern, J. P.  Niche. Translated by Ezzatullah Foulavand, Tehran, new design. 1994. Persian.
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein . Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an. Beirut, Al-Alami Institute for Press. 1970 Arabic.
ــــــــ. Religious education. Qom, Islamic Publishing House, 6th edition2014. Persian.
ــــــــ. The border of revelation and wisdom. Qom, Bostan Kitab, first edition. 2002. Persian.
ــــــــ.nahit alhekme. Qom, Islamic Publishing House. 2005. Arabic.
ــــــــ.rasael tohidi. Qom, Bostan Kitab, first edition. 2008. Arabic.
ــــــــ farazhi az Islam. Qom, Jahanara. (n d) . Arabic.
Trigg, Roger . Views on human nature. Translator, Translators Group, Tehran, Research Institute of Humanities and Cultural Studies. 2003.Persian.
Williams, Robert. Tragedy, Recognition and the Death of God. Oxford، Oxford University Press. 2012.
Young, Julian, Nietzsche’s Philosophy of Religion, Cambridge University Press. 2006.