پیوند تشکیکی عرفان و برهان، و پیامدهای تعامل دوسویۀ آن‌ها.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22061/orj.2024.2068

چکیده

عرفان و فلسفه، روش‌های گوناگونی برای شناخت حقیقت دارند؛ یکی برپایۀ برهان‌های عقلی و دیگری با شهودهای قلبی سامان می‌یابد. اما این تفاوت روشی، لزوماً به تقابل محتوایی نخواهد انجامید؛ زیرا هریک از آن‌ها اگر برابر موازین پیش روند به حقیقت می‌رسند؛ حقیقتِ یگانۀ مشکّکی که هرکدام به­اندازۀ خویش، آن­را می­یابند. اختلاف این یافته‌ها طولی و تشکیکی است، نه عرضی و تقابلی؛ به­گونه­ای که یک حقیقت خارجی در دو سطح برتر و پست‌تر ادراکی، یافته می‌شود. درنتیجه گزاره­های برآمده از برهان و شهود، یکدیگر را تایید می­کنند، نه تکذیب. بنابراین گزاره­های عرفانی عقل‌پذیرند، نه عقل‌گریز یا عقل‌ستیز. ازسوی دیگر، هریک از این روش‌ها برتری­هایی بر دیگری دارند که تعامل دوسویۀ آن‌ها را بایسته می‌سازد. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این تعامل عبارتند از: 1. نقش عقل در سنجش، تصویرسازی و اثبات محتوای شهودی. 2. نقش شهود در ژرفابخشی به تصور مسئله، یافتن حد وسط، و فزایندگی یقین عقلی. مقالۀ پیش­رو با روش توصیفی- تحلیلی، پیوند تشکیکی عرفان و برهان، و تعامل دوسویه آن‌ها را تبیین خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Graded Linkage between Mysticism and Demonstration, and the Consequences of their Mutual Interaction

نویسنده [English]

  • Rouhollah Souri
Assistant Professor in Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mysticism and philosophy have different methods for recognizing truth. One is organized on the basis of rational demonstrations and the other with heartfelt intuitions. This methodic difference, however, will not lead to confrontation of content, because if they go forth based on the rules, each of them will achieve the truth, i.e. the single graded truth whom each of them will find in proportion to their own capacity. The difference of these findings is longitudinal and graded, not traverse and confrontational, in a way that one single external truth is found in both upper and lower levels of perception. As a result, the propositions originated from demonstration and intuition support, not falsify, one another. Thus, mystical propositions are rational, not irrational or anti-rational. On the other hand, each of these methods have superiorities over others, which makes their mutual interaction essential. Some of the most important consequences of this interaction are as follows: (1) the role of reason in assessing, imaging and proving the intuitive content; (2) the role of intuition in deepening the image of the problem, finding the middle limit, and increasing the rational certitude. The present article uses a descriptive-analytical method to explain the graded linkage of mysticism and demonstration as well as their mutual interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mysticism
  • Philosophy
  • Graded Linkage
  • Inseparability
  • Rationality of Mysticism
The Holy Quran
Amoli, S. H. Jame al-Asrar wa Manbae al-Anwar. Tehran: Scientific and Cultural Publications. 1990. Arabic.
Attar Neishaburi, F. Mosibat-Nama. Tehran: Central Library. 1976. P
Birouni, A. Tahqiq Mal al-Hind. Alam al-Kitab. n.d. Arabic
Birouni, A. Tahqiq Mal al-Hind. Alam al-Kitab. n.d. Arabic.
Davoudi, A. [Translation of History of Philosophy]. Brehier, E. (author). 1996. Persian.
Eshkavari Deylami, M. Mahboub al-Qolub. Tehran: Ayena Miras. 2000. Arabic.
Fanari, M. H. Mesbah al-Ons. Tehran: Mowla. 1996. Arabic.
Fanari, M. H. Mesbah al-Ons. Tehran: Mowla. 1996. Arabic.
Ghazali, A. Ehya ‘Oloum al-Din. Beirut: Dar al-Ketab al-‘Arabi. n.d. Arabic.
Ghazali, A. Ehya ‘Oloum al-Din. Beirut: Dar al-Ketab al-‘Arabi. n.d. Arabic.
Hassan-zada Amoli, H. Eight Arabic Treatises. Institute of Cultural Studies. 1987. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. Ittehad Aqel be Ma‘qoul. Tehran: Hekmat. 1988. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. Momedd al-Hemam dar Sharh Fosoul al-Hekam. Tehran: Ministry of Guidance. 2000. Arabic.
Hassan-zada Amoli, H. Mysticism and Transcendental Philosophy. Qom: Alef-Lam-Mim. 2002. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. Mysticism and Transcendental Philosophy. Qom: Alef-Lam-Mim. 2002. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. Nosus al-Hekam on Fosus al-Hekam. Tehran: Raja. 1997. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. One Thousand and One Words. Qom: Boustab Ketab. 2003. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. The Man in the Quran. Tehran: Soroush. 2001. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. The Quran and Mysticism and Demonstration are not Separable. Tehran: Institute of Cultural Studies. 2001. Persian.
Hassan-zada Amoli, H. The Quran, Mysticism and Demonstration are not Separable. Tehran: Institute of Cultural Studies. 2001. Persian.
Ibn ‘Arabi. Al-Futouḥat al-Makiyya. Beirut: Dar al-Sader, n.d. Arabic.
Ibn ‘Arabi. Al-Futouḥat al-Makiyya. Beirut: Dar al-Sader, n.d. Arabic.
Ibn ‘Arabi. Majmou‘a Rasaʾel Ibn ‘Arabi, vol. 2 (Ketab al-Wasaya). Beirut: Dar Ehya Toras al-‘Arabi, 1989. Arabic.
Ibn ‘Arabi. Majmou‘a Rasaʾel Ibn ‘Arabi, vol. 2 (Ketab al-Wasaya). Beirut: Dar Ehya Toras al-‘Arabi, 1989. Arabic.
Ibn Tawus, Faraj al-Mahmoum fi Tarikh al-Olama al-Olum. Qom: Dar al-Zakhaer. 1949. Arabic.
Jami, A. al-Dorra al-Fakhera fi Tahqiq Mazhab Soufiya. Tehran: Islamic Studies Institute. 1980. Arabic.
Javadi Amoli, A. Monotheism in the Quran. Qom: Asra. 2017. Persian.
Javadi Amoli, A. Raheeq Makhtoum. Qom: Asra. 2004. Arabic.
Khomeini, S. R. Annotations on Philosophy. Tehran: Institute of Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 2003. Persian.
Khomeini, S. R. Interpretation of Surah Hamd. Tehran: Institute of Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 2014. Persian.
Khomeini, S. R. Saheefa Emam. Tehran: Institute of Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 2011. Persian.
Khorrmashahi, B. [Translation of Mysticism and Philosophy]. Stace, W. T. (author). Tehran: Soroush, 1948. Persian.
Khorrmashahi, B. [Translation of Mysticism and Philosophy]. Stace, W. T. (author). Tehran: Soroush, 1948. Persian.
Lahiji. A. The Jewel of Wish. Tehran: Saya. 2005. Persian
Maleki, M. [Interaction of Reason and Intuition in Formation of Philosophy of Illumination]. Journal of History of Islamic Philosophy. 2023; no. 1: 29-56. Persian.
Mojtabavi, J. [Translation of History of Philosophy, vol. 1: Greece and Rome]. Coplestone, F. (author). Tehran: Soroush. 1990. Persian.
Motahhari, M. Collection of Works. Tehran: Sadra. 2003. Persian.
Mowlavi, J. Masnavi Ma‘navi. Tehran: Ministry of Islamic Guidance. 1995. Persian.
Mowlavi, J. Mathnavi Ma‘navi. Tehran: Ministry of Islamic Guidance. 1995. Persian.
Mozaffar, M. al-Manteq. Qom: al-Nashr al-Eslami Institute. 2002. Arabic.
Mulla Sadra. Al-‘Arshiya. Tehran: Mowla Publications. 1983. Arabic.
Mulla Sadra. Asfar. Beirut: Dar Ehya al-Toras. 1981. Arabic.
Mulla Sadra. Asfar. Beirut: Dar Ehya al-Toras. 1981. Arabic.
Mulla Sadra. Collection of Philosophical Treatises of Mulla Sadra. Tehran: Hekmat Publications. 1997. Persian.
Mulla Sadra. Kasr al-Asnam al-Jaheliyya. Tehran: Foundation of Hekmat Sadra. 2003. Arabic.
Mulla Sadra. Sharh al-Hedayat al-Asiriyya. Beirut: Institute of Arabic History. 2001. Arabic.
Qeysari, D. Sharh Fosous al-Hekam. Tehran: Scientific and Cultural Publications. 1997. Arabic.
Qeysari, D. Sharh Fosous al-Hekam. Tehran: Scientific and Cultural Publications. 1997. Arabic.
Qomavi, S. E‘jaz al-Bayan fi Tafsir al-Omm al-Quran. Qom: Boustan Ketab. 2003. Arabic.
Saedi, M. Boustan. Tehran: Kharazmi Publications. 1990. P
Saen al-Din, T. Tamheed al-Qawaʾed. Tehran: Publications of Ministry of Higher Education and Culture. 1982. Arabic.
Saen al-Din, T. Tamheed al-Qawaʾed. Tehran: Publications of Ministry of Higher Education and Culture. 1982. Arabic.
Shabestari, M. Golshan Raz. Kerman: Cultural Services Publications. 2004. Persian.
Shayanfar, Sh. and Husseini, S. Z. [Intuition and its Consistency with Philosophical Thought in Transcendental Hekmat]. Journal of Mulla Sadra’s Hekmat.2017; 5(6): 77-86. Persian.
Sheikh Bahaee, al-Kashkoul. Beirut: A‘lami. 1983. Arabic. 
Sina, B. A. Tes‘a Rasael fil-Hikmat wal-Tabi‘iyyat. Cairo: Dar al-Arab. 1908. Arabic.
Sohravardi, Sh. Collection of Writings of Sheikh Ishraq. Vol. 1 (al-Talweehat). Tehran: Institute of Cultural Studies. 1997. Persian.
Sohravardi, Sh. Hekmat al-Eshraq. Tehran: Institute of Cultural Studies. 1995. Arabic.
Sohravardi, Sh. Hekmat al-Eshraq. Tehran: Institute of Cultural Studies. 1995. Arabic.
Souri, R. The Nature and Linkage of the Quran, Mysticism and Demonstration. Qom: Adib Feqh Javaheri. 2021. Persian.
Souri, R. The Nature and Linkage of the Quran, Mysticism and Demonstration. Qom: Adib Feqh Javaheri. 2021. Persian.
Tabatabaie. M. H. al-Mizan fi Tafsir al-Quran. Qom: Society of Educators. 1996. Arabic.
Tabatabaie. M. H. Bedayat al-Hekmat. Qom: al-Nashr al-Eslami Institute. n.d. Arabic.  
Tabatabaie. M. H. Majmou‘a Rasaʾel. Vol. 1 (Ali wal-Falsafat al-Elahiya). Qom; Boustan Ketab. 2009. Arabic.
Tabatabaie. M. H. Majmou‘a Rasaʾel. Vol. 1 (Ali wal-Falsafat al-Elahiya). Qom; Boustan Ketab. 2009. Arabic.
Tabatabaie. M. H. Nehayat al-Hekmat. Qom: Office of Islamic Publications. n.d.
Tusi, N. Sharh al-Esharat wal-Tanbihat Ma‘a-l Mohakemat. Qom: Nashr al-Balagha. 1997. Arabic.
Yazdan Panah, Y. Features of Transcendental Philosophy. Qom: Al Ahmad. 2021. Persian.
Yazdan Panah, Y. Features of Transcendental Philosophy. Qom: Al Ahmad. 2021. Persian.  
Yazdan Panah, Y. Principles and Foundations of Theoretical Mysticism. Qom: Imam Khomeini Institute. 2010. Persian.