بررسی مفهوم مکان در مدارس با تکیه بر دیدگاه هایدگر در باب مکان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

10.22061/orj.2024.2062

چکیده

مدرسه به­عنوان نهادی که شکل گیری­اش با هدف یاد دادن مسائلی که انسان­ها در طول زندگی با آن مواجه می­شوند، انجام شده­است، شایسته توجهی مضاعف است. چرا که مسیر در-جهان-بودن افراد بسیاری را نقش می­زند و در ایفای وظایف آن­ها نسبت به خود و جامعه­شان نقش کم رقیبی دارد. علی رغم این، به نظر می­رسد ظرایف بنیادین و تاثیرگذاری در خصوص مدرسه ناچیز و کم اهمیت تلقی شده و پرداختن به آن­ها پس از گذشت سالیان نسبتا بلند از شکل­گیری مدارس نوین، اتفاق نیفتاده است. این­که مفاهیم فلسفی مهمی مانند مکان، زمان، یادگیری و ماهیت اجتماعی در خصوص مدارس تعریف و تبیین نشده­اند، از نظر نگارنده موجب رخدادی است که زیستن شورانگیز را از شاگردان می­گیرد. مدرسه نمی­بایست مکانی خشک و متصلب به حساب آید که مجال هیچ عرض اندامی به شاگردان ندهد، بلکه باید کوشید تا مفهوم مکان در مدارس را به نحوی تبیین نمود که شاگردان و نسبت آن­ها با شهر و جامعه و به‌طور کلی با زمانه­شان را در نظر داشته باشد. لذا باید کوشید تا به جای پرسش­های متداول، این بار از این­جا آغاز کنیم که مدرسه کجاست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Concept of Place in Schools based on Heidegger's View on Place

نویسندگان [English]

  • Ali Hadavi 1
  • Shahla Eslami 2
  • Shams-ol-Molook Mostafavi 3
1 Ph.D. Student in Philosophy, Science and Research Branch Islamic Azad University , Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 associate professor Department of philosophy, Azad university, north Tehran branch
چکیده [English]

School as an institute that is formed to teach people how to encounter problems during life, deserves further attention. Because it determines the path of many people and the being-in-the world and has a matchless role in making them ready for performing their duties to themselves and their society. But it seems that many basic and effective subtleties related to schools have been underestimated and covering them has been ignored though longish time passed since the establishment of new schools. The researcher thinks that not defining and not expressing important philosophical concepts like place, time, learning and social essence cause a phenomenon that divests students of amazing existence. School shouldn’t have been considered a dogmatic and inflexible place in which there is no opportunity for student's estimate. The concept of a place of school should have been expressed as a consideration of students, students' relation with their city and their society, and generally their relation with their era. Here instead of common questions, we should ask "Where is the school?" 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dasein
  • place
  • Deseverance
  • School
  • Student
  • Learning
Aristotle, Physics. Translated by M.Farshadi. Tehran: Amirkabir; 1984. Persian
Descartes R, The Philosophical Writings. Translated by M.Sanei Darrebidi, Tehran: Alhoda; 1992. Persian
Hartnack, J.  Kant's Theory of Knowledge. Translated by Gh. Haddad adel, Tehran: Hermes; 2000. Persian
Heidegger M, Being and Time. Translated by S.Jamadi, Tehran:Qoqnus; 2008. Persian
------------, what is called thinking?. Translated by S.Jamadi, Tehran:Qoqnus; 2010. Persian
------------, poetry,language,thought. Translated by A.Manoochehri, Tehran:mola; 2003. Persian
Ilich I, Deschooling society. Translated by E.Zarqam, Tehran: Roshd; 2009. Persian
Evert R, School Is Dead. London: Penguin; 1971
Gunther Neske&Emil kettering. Martin Heidegger and National Socialism. London: Paragon house;  1990, p5-13
Heidegger M, Being and Time. John Macquarrie & Edward Robinson. Harper&Row1962
Heidegger M, Was Heisst Denken. Max Niemeyer Verlag Tubingen.48-52;  1954
Ilich I, Deschooling society, Harper&Row; 1972
Inwood, Michael., A Heidegger Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers Inc;  2000