شرح دلوز از رابطه امر واقعی و واقعیت برمبنای فعل‌های تخیل در نقد اول و سوم کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22061/orj.2021.1513

چکیده

هدف مقاله حاضر روشن‌کردن رابطه امر واقعی ‌و واقعیت در شرح دلوز بر مبنای فعل‌های تخیل از نقد اول و سوم کانت است. این رابطه، از رهگذر فعل‌های تخیل یعنی سنتز و شاکله در نقد اول و نیز تکوین در نقد سوم قابل توضیح است. مطابق خوانش دلوز، مولفة محوری در نقد اول کمیت اشتدادی، ریتم و شاکله است. او به جای کمیت امتدادی متوجه رابطه بین تغییرات بی‌نهایت کوچک کمیت‌های اشتدادی در خود ماده ادراک است. دلوز به واقعیت یعنی احساس بر مبنای کمیت اشتدادی زیر کمیت امتدادی و به ریتم در ادراک استتیکی به عنوان مبنای سنتز تکیه می‌کند. شاکله، قاعده‌ای است زمانی برای تولید مصداق مفهومی در تجربه. دلوز براین‌اساس، شکل‌گیری ایده یعنی امر واقعی را توضیح می‌دهد.تشریح امر والا، به‌هم‌ریختن سنتز بازتولید و از دست‌رفتن معیار اندازه‌گیری، تنظیم هماهنگی آشوب بر اساس ریتم، حد تخیل و نیز تکوین ایدة عدم‌تناهی در قوه فوق محسوس به تعبیری همان شدت محض است که پویایی‌های مکانی-زمانی، شدت‌ و روابط دیفرانسیل هستنده را رقم می‌زند و بنیاد فعل وی را تعین می‌بخشد. دلوز با تأکید بر فعل دیگری از تخیل، یعنی تکوین ایدة عدم‌تناهی یا امرواقعی در موقعیت‌های حدی، قادر می‌شود وجه معرفت‌شناختی تخیل را به هستی‌شناختی تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deleuze on Relation Between the Real and Reality Based On Acts of Imagination in Kant`s First and Third Critique

نویسنده [English]

  • Farideh afarin
Assistant professor, Art studies department, art faculty, Semnan university, Semnan, Iran
چکیده [English]

The Clarification of the relation between the real and reality according to Deleuze's reading of acts of imagination in Kant's first and third critiques is dued in this research.According to Deleuze's reading, the central concepts in both critiques are the rhythm,schema, and genesis.Deleuze in reading Kant with an accentuation on intensive quantity relies on rhythm as a changing and dynamic criterion beneath the synthesis. He also emphasizes on schemas as the rule of production, the temporal determination that helps to produce something in experience, in space and time. In the third critique, when the sublime occurs, the domination of understanding is destroyed and the imagination, with a transcendental genesis, produces the pure schema in the shadow of the free play of the faculties.The ontological schema as an idea synthesizes the relation between conceptual and temporal-spatial determinations or intensive and extensive quantities or mathematical and dynamic sublime.Overally, the relation between the infinite small changes of intensive quantities gives the genesis to the idea.The genesis of Pure and infinitive idea through the occurance of sublime will be formed to the foundation of acts of beings in the existence in accordance to acts of imagination.That is deleuze`s ontological turn from epistemological view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Real
  • Imagination
  • Reality
  • Schematism
  • Intensive Quantity
Asghare V. [Translation of Human and Modern Time-Consciousness, Courses of Deleuze on Kant]. Deleuze. G. Tehran: Hermes; 2017. Persian.
Taormina M. [Translation of Desert Island and Other Texts]. Deleuze G. (Author). Ed by David Lapoujade. New York: Semiotext(e) Foreign Agents Series; 2004 .
Guyer P, Wood A.W. [Translation of Critique of Pure Reason]. Kant I.(Author). United State: Cambridge University Press; 1998 .
Rashididan A. [Translation of Critique of Judgement]. Kant I .(Author). Teheran: Nashreney; 2014. Persian.
Nazarai  B .[Translation of Critique of Pure Reason]. Kant I. (Author). Tehran: Qoqnoos;  2016.  Persian.
Kearney R. The Wake of Imagination, Toward a Postmodern Culture. New York: Routledge; 2003.
Foolladvand E. [Translation of Philosophy of Kant]. Stephan K. (Author). Tehran: Kharazmi; 2010. Persian.
Mashayekhi A. Deleuze, Idea and Time. Tehran: Bidgul; 2013. Persian.
Mashayekhi A. Leibniz and The political. Tehran: Nashreney; 2019. Persian.
Mirzaiee D, Nourian M. [Translation of An Introduction to Kant`s Aesthetics: Core Concepts and Problems] Wenzel Ch. H (Author). Tehran: Hekmat publication; 2016. Persian.
Sadrara R. [Translation of “Genesis of Cognition, Deleuze as Reader of Kant” In: Willatt E, Lee M. (Author). Thinking between Deleuze and Kant: A Strange Encounter], Tehran: Mola publication; 2016, pp: 64 -84. Persian.
Courses on Kant, Deleuze G. Translation: Melissa McMahon. Available from: www.webdeleuze. com  (1978/03/28). [Accessed   18 th  November 2018]
Courses on Kant, Deleuze G. Translation: Melissa McMahon. Available from: www.webdeleuze. com.  (1978/04/04). [Accessed   18 th  November 2018]