نقد و بررسی رومن اینگاردن از پدیدارشناسی هوسرل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه هنر دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اینگاردن پدیدارشناس ­واقع­گرایی است که معتقد است هوسرل در کتاب پژوهش­های منطقی نوعی واقع­گرایی را پذیرفته که مبنای آن تمایز صریح واقعیت و آگاهی است. اعتقاد به این تمایز و دیدگاه واقع­گرایی با آغاز تفکر استعلایی هوسرل رها شده و جای خود را به­محوریت آگاهی و در نتیجه ایدئالیسم استعلایی می­دهد. اینگاردن با این چرخش ناگهانی مخالفت ورزیده و معتقد است که تفکر استعلایی به دلیل هدف و روش موردِ نظر خود خالی از نقص نیست. کلیت ایدئالیسم استعلایی که از نظر اینگاردن نتیجة چرخش یاد شده است کلیتی منطقی و سازگار نیست. طرح مفهوم پدیدارشناسی استعلایی، روش و هدف نهایی آن سبب سردرگمی و در نتیجه برخی ناسازگاری­ها در فلسفة استعلایی هوسرل شده است. هوسرل با توسل به­ اپوخه، فعلیت و وجود اشیا را نادیده گرفت و با اعمال روش تقلیل پدیدارشناختی به­مطلق بودن حوزة آگاهی و اگوی استعلایی رسید و در نهایت با طرح نظریة تقویم، معنا یا همان نوئما را جایگزین اعیان واقعی کرد. همین اقدامات سبب بی اعتبار شدن وجود واقعی شد و هدف اولیة هوسرلی را که همان شناخت داده­های عینی بود، مورد تردید قرار داد. فلسفة متقنی که با چنین روشی به دست می­آید، به ادراک درونی و حلولی محدود می­شود و راهی از پیش نمی­برد. اینگاردن ضمن اشاره به مشکل دوری که هوسرل در طرح روش تقلیل در فلسفة استعلایی­اش با آن مواجه می­شود، مدعی است که نتایج هوسرل در تفکر استعلایی محصولِ صرف معرفت شناسی او نیست و در بسیاری از موارد علاوه بر این­که این نتایج شبیه به گزاره­های متافیزیکی جلوه می­نمایند، خود متخذ از نوعی مبانی مضمر و پنهان متافیزیکی و وجود شناختی­اند. (اعتقاد به وجود مستقل از شناخت).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Roman Ingarden’s critics on Husserl Phenomenology

نویسندگان [English]

  • Ali Salmani 1
  • Monir Sakhavati 2
1 Associate professor of art, BuAli Sina university, corresponding author
2 Ph.D candidate in philosophy of art,BuAli Sina university
چکیده [English]

Ingarden is a realist phenomenologist who believes that Husserl in his logical investigation has accepted a kind of realism which its base is distinction between consciousness and reality. This realism dismissed with the beginning of Husserl’s transcendental idealism replaced by consciousness and transcendental Idealism. Ingarden has opposed the sudden transformation and believed that transcendental thought has its own problems in the goal and the method. He believes that the whole idealism is not logically coherent. The scheme of the conception of transcendental idealism, its goal and method raised confusion and then inconsistency. Husserl by using Epoch method ignores actuality of thing's existence and by exercising phenomenological reductionism reached the absoluteness of consciousness and transcendental ego and finally by proposing constitutional conception replaced realistic objects by meaning or noema. These tasks invalidate the real existence and has doubted Husserl’s original goal that was knowledge of objective data. Rigorous philosophy which is reached by this method confines itself to immanent perception. Ingarden has pointed to petition principia problem in Husserl's reductionist method, claims that Husserl's results in the transcendental thought is not an achievement of mere epistemology. In many cases his results is more like to metaphysical propositions which derived from ontological elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Ingarden
  • Husserl
Bel, David, (1990), Husserl, Translated by, fereidon fatemi, markaz publishing. [In Persian]
Bostar, Leo,(1994), Reading Ingarden read Husserl: Metaphysics, ontology, and phenomenological method, Volume 10, Issue 3, p 211–236.
Husserl, Edmund, (1982) collected works, Volume.2, Idea, Pertaining to a pure phenomenology, vol.1, translated by F.Kersten, Martinus Nijhoff Publishers.
---------------------, (2001) Logical investigations, translated by J.N.Findlay, edited by Dermot Moran, Rutledge.
…………………………, (1977) Cartesian Meditations, Translated by Abdolkarim Rashidian , Ney Publishing. [In Persian]
……………………….…, (2007), Philosophy as the Rigorous Science, Translated by Behnam Aghaee ,  Siavash Moslemi. Markaz Publishing. [In Persian]
Ingarden, Roman, (1975), On the Motives which led Husserl to Transcendental Idealism, Translated from the Polish by Arnor Hannibalsson, Martinus Nijhoff  Publishers.
Laskey, Dallas, (1972), Ingarden's Criticism of Husserl, in A-T Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana, Vol. II. 48-54.
Mitscherling, Jeff, (1997), Roman Ingarden´s Ontology and aesthetics, Ottawa: University of Ottawa Press.
Smith, David Woodruff, (2007), Husserl, Translated by   Mohammad Taghi Shakeri, Hikmat Publishing. [In Persian]
Sokolowski, Robert, (1977), On the Motives which led Husserl to Transcendental Idealism by Roman Ingarden, in The Journal of Philosophy, Vol. 74, No 3, p. 176-180.
Spiegelberg, Herbert, (1994), The Phnomenological Movment: a Historical Introduction, Translated by masoud Olia, Minoie Kherad publishing. [In Persian]
Rashidian, Abdolkarim, (2012), Husserl in the his works, Ney publishing. [In Persian]
Thomasson, Amie, (2012), Roman Ingarden, in Stanford Encylopedia of Philosophy.
Zahavi, Dan, (2002), Husserl's Phenomenology, Translated by Iman Vaghefi, Ali Nejat gholami, Rozbahan Publising. [In Persian]