بررسی و نقد دیدگاه ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در الهیات سلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه تطبیقی، هیئت علمی سازمان سمت، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

چکیده

ملارجبعلی تبریزی و شاگردش قاضی سعید قمی تلقی خاصی از خداوند را مطرح می­کنند. این دسته از فیلسوفان برآنند که در مورد خداوند نمی‏توان به نحو ایجابی سخن گفت و تمام صفات الهی به سلب بر می­گردد. در این دیدگاه اساس الهیات سلبی، اشتراک لفظی وجود است. الهیات برآمده از این مکتب صبغة دینی و نوافلاطونی دارد. این مقاله درصدد بررسی زمینه شکل گیری، بیان آراء و مبانی فکری ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در الهیات سلبی و نقد آنها است. پس از بررسی و نقد دلایل آنان به بیان ناسازگاری با پاره‏ای از آموزه­های فلسفی بر مبنای قاعدة الواحد پرداخته شده است. از این رو مقاله حاضر در صدد بحث تفصیلی پیرامون صفات و افعال الهی نیست. از آنجا که این دو فیلسوف به شدت تحت تأثیر آموزه های نوافلاطونی­اند، هم اندیشی و تأثیر پذیری آنها از آرای فلوطین نیز نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into Molla RajabaliTabrizi and QaziSa'idQomi’s views on Negative Theology

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Khademi
Assistant professor at institute of research and development, Samt organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The philosophical school of Isfahan consists of two different schools. One of them was headed by Mirdamad and the other one directed by Mulla Rajabali Tabrizi. These two schools were in harmony with each other in some issues and opposed in some others. A controversial issue was on God’s essence and his attributes. At Rajabali's school, he and his students made a special impression of God. These groups of philosophers believed that God cannot be understood by positive way, and that all divine attributes are negatives. Negative theology derived from this school has a religious and Neo platonic background. This article tries to study the field of formation, critique of the ideas and the basics of thought of Mulla Rajabali Tabrizi and Qazi Sa'id Qomi in negative theology. Therefore, this paper addresses reviewing and criticizing the reasons of philosophers, for incompatibility with other philosophical doctrines based on the rule of al-Wahid. Therefore, this paper does not carry out a detailed discussion of the attributes and divine acts. Since these two philosophers are strongly influenced by Neo platonic teachings, their reflection and their influence on Plotinus's ideas are shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative theology
  • incomparability
  • equivocal
  • attribute of being
  • the principle of congruity
Ashtiani, Seyyid Jalaluddin, (2014), Selection of works of the Divine Sages of Iran from the era of Mirdamad and Mirfenderesky to the present day, Qom, Boostan Ketab Publishing.[ In Persian]
Ibn Sina, (1983), Healing (Theology), Research by Qanawati and Saeed Zayed, Qom, Ayatollah Marashi Najafi Publishing.[ In Arabic]
Ibn Sina, (1992), Al-Baqiyat, Research by Mohsen Bidarfar, Qom, Bidar Publishing. [ In Arabic]
Tabrizi, Molla rajabali, (2007), al-Asl al-Asil, Correction and Introduction by Aziz Javanpour Heravi and Hassan Akbari Beiraq, Tehran, Cultural Heritage Society.[ In Arabic]
Jahangiri, Mohsen, (1996), Ibn Arabi: The Outstanding figure of Islamic mysticism, Tehran, Tehran University.[ In Persian]
Khorramian, Javad, (2008), Rational rules in the domain of narrations, Tehran, Suhrawardi Research and Publishing office.[ In Persian]
Sabzevari, Molla Hadi, (2011), A Description of Al-Manzumeh Fi al-Mantiq Va al-Hikmah, Investigating: Mohsen Bidarfar, Qom, Bidar Publishing. [ In Arabic]
Shirazi, Seyyid Razi, (2013), Lessons on the description of Manzoumeh by Sabzevari, Editing and Setting: Fatemeh Fana, Tehran, Hekmat Publishing. [ In Persian]
Tabatabaei, Seyyid Mohammad Hussein, (1426), Nahayat al-Hikmah, Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, Beirut, al- Khorsan Institute of Press. [ In Arabic]
Plotinus, (1987), Plotinus Works, Translation by Mohammad Hossein Lotfi, Tehran, Kharazmi Publishing. [ In Persian]
---------, (1955), Plotinus,  End al-Arab, Research by Abdurrahman Badawi, Cairo, Maktab al- Nehdhah al-Mesriyya.[ In Arabic]
Ghomi, Qazi Sa'id, (1993), A Description of Tohid al-Sadouq, Correction by Najafgholi Habibi, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance Publishing. [ In Arabic]
---------, (1983), Key to Paradise, Correction by Seyyid Mohammad Meshkat, Tehran, Al-Zahra Publishing. [ In Persian]
---------, (2002), Al-Arba'ini'at le-kashfe  Anwar Al-Qudsiyat, Treatise of Al-Borhan Al-Ghate'  Va Al-Nour Al-Sate', Correction  by Najafghili Habibi, Tehran, Written Heritage Publishing. [ In Arabic]
---------, (2000), The Description of al-Arba'in, Correction by Najafgholi Habibi, Tehran, Written Heritage Publishing. [ In Arabic]
Motahari, Morteza, (2010), Collection of works, Vol9, Explanation of Manzoumeh, Tehran, Sadra Publishing. [ In Persian]