نقد سازگاری نظریة اصالت وجود با معقول دوم انگاری مفهوم وجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه و حکمت، دانشگاه تهران

2 استاد گروه فلسفه و کلام، دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از فیلسوفان پیش از ملاصدرا وجود را اعتباری و معقول دوم می‌دانستند؛ به این معنی که دارای مابإزای عینی و بالذات نیست. اگر در نظریة اصالت وجود، وجود عین تحقق و خارجی بودن است، مفهوم وجود ضرورتاً دارای مصداق یا مابإزای عینی خواهد بود و به همین دلیل نمی‌تواند اعتباری و معقول دوم به معنای پیش گفته باشد. در واقع بین اصیل بودن، منشأ آثار بودن و خارجی بودن وجود و نحوة دلالت مفهوم وجود به امور که معقول اول یا دوم بودن آن را مشخص می‌کند، رابطه‌ای برقرار است. ما نشان خواهیم داد بر اساس هر دو تعریفی که از معقول‌های اول و دوم ارائه شده، مفهوم وجود در معنایی که در نظریة اصالت وجود مد نظر است، معقول اول خواهد بود. بر این اساس اصالت وجود، در بردارنده و ملازم با این حقیقت است که مفهوم وجود معقول اول است. مفهوم وجود معانی دیگری هم دارد که به اعتبار برخی از آنها معقول دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critic of consistency of being fundamentality by regarding the concept of being as a secondary intelligible

نویسندگان [English]

  • Morteza Jafarian 1
  • Ahad Faramarz Gharamaleki 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Concept of being, by most of MullaSadra’s predecessors, considered simply to be as a derivative and secondary intelligible, to which could not be ascribed any concrete objects or properties, as the referents. The specific problem that we want to address is that if one accepts fundamentality of existence, then how the concept of existence would relate to being (wujūd) itself. In fact, there is an affinity between primacy of being and the way in which concept of being signify things in real world, namely the criterion of subsuming it under first or second intelligible classes. We will argue that rendering the concept of being as a secondary intelligible is inconsistent with MullaSadra’s account of being, based on two different definitions presented traditionally for first and secondary intentions, and the concept, in the sense which characterized by MullaSadra should be subsumed as first intelligible. By exploring the elements of fundamentality of being, one admits that Primacy of being results in the fact that concept of being belongs to first intelligible class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fundamentality of being
  • Primacy of quiddity
  • first and secondary intelligible
  • concept of being
  • signification
Al Farabi, Abu Nasr, (2006), al Huruf, Introduction by Ibrahim Shams al Din, Beirut, Dar al Kotob al Ilmiah. [In Arabic]
Aristotle, (1984), The Complete Works of, Vol.2, Metaphysics, Princeton: Princeton University Press.
---------------------, (2009), Alfaz al Musta’mala fi al Mantiq, commentary by Hasan Malekshahi, Tehran, Sorush. [In Persian]
---------------------, (2011), Al mantiqiat, Vol.1, Edited by Muhammad Taqi Danesh Pajhuh, Qom, Ketabkhane Ayyat Allah Mar’ashi. [In Arabic]
Ibn Sīnā, (2012), Taliqat, ، Edited by Seyed Hossien Mousavian, Institute of Philosophy, Tehran [In Arabic]
Porphyry, (1992). On Aristotle Categories, Steven K. Strange, New York: Bloomsbury.
Shirazi, Qutb al Din M., (2015) Sharh Hikmat al Ishraq ba Taliqat Mulla Sadra, Edited by Seyyed Hussien Mousavi, Tehran, Hekmat. [In Arabic]
Shirazi, Sadr al-Din M., (1981) Al-Hikmah al-Motaaliya fi al-Asfar al-Arba’ah al-Aqliyya, Beirut: Dar al Ihia al Torath. [In Arabic]
----------------------------, (1984), al Mashaer, Tehran, Tahuri. [In Arabic]
----------------------------, (2003) Sharh al Ilahiat Shifa, Edited by Najafquli Habibi, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]
----------------------------, (2010), An Anthology of Philosophical Treatises, Vol.2, Itisaf al Mahiyyah bil Wujud, Edited by Seyyed Mahmud Yusuf Sani, Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute. [In Arabic]
Suhrevardi, Shahab al Din, (2001), collection works, Vol. 2, Hekmat al Ishraq, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran [In Arabic]
 
PhD Thesis
Jafarian, Morteza, (2017) Second Intention Theories and Concept of Being, PhD of Philosophy and Wisdom, University of Tehran. [In Persian]
 
Articles
Jafarian, Morteza, Mirdamad’s Analysis of Second Intentions and Concept of Being, wisdom.ihcs.ac.ir, Summer 2017 [In Persian]