دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسۀ نظریۀ عدم تطابق ذهن و خارج با سفسطه از منظر علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


2. هستی شناسی معماری خانۀ ایرانی با توجه به سبک زندگی دینی (پژوهش موردی: مفهوم خلوت در مسکن طلاب شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

فرزین حق پرست؛ پریسا هاشم پور؛ رضا قدردان قراملکی


3. شرح دلوز از رابطه امر واقعی و واقعیت برمبنای فعل‌های تخیل در نقد اول و سوم کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

فریده آفرین


4. اتوس و تحول معنایی آن در آرای هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعاتی خمسه