دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-122 
2. تاملّی در اقسام علل ناقصه: رویکرد انتقادی بر حصرگروی علل اربعه

صفحه 25-48

سید مصطفی موسوی اعظم؛ حسن ابراهیمی؛ عبدالرسول کشفی


5. نگاه وجودی ملاصدرا به علم

صفحه 87-100

محمد کاظم علمی سول؛ طوبی لعل صاحبی