اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عین اله خادمی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

orj.sru.ac.ir
e_khademiatsru.ac.ir
22970060

سردبیر

دکتر عین اله خادمی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

e_khademiatsru.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر عبداله صلواتی

فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

a.salavatiatsru.ac.ir
02122970060

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی ارشد ریاحی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه اصفهان

arshadatltr.ui.ac.ir

دکتر علی اله بداشتی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه قم

alibedashtiatgmail.com

دکتر رضا اکبری

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه امام صادق (ع)

r.akbariatisu.ac.ir

دکتر رضا برنجکار

فلسفه استاد، دانشگاه تهران، پردیس قم

berenjkaratut.ac.ir

دکتر عبداله صلواتی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

a.salavatiatsru.ac.ir

دکتر محسن جوادی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه قم

moh_javadyatyahoo.com

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه استاد، دانشگاه شهید بهشتی

n.hekmatatsbu.ac.ir

دکتر عین اله خادمی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

e_khademiatsru.ac.ir

دکتر محمد ذبیحی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه قم

zabihi.m21atgmail.com

دکتر علی اکبر ربیع نتاج

علوم قرآن و حدیث استاد، دانشگاه مازندران

sm.rabinatajatgmail.com

دکتر سعید رحیمیان

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه شیراز

srahimianatshirazu.ac.ir

دکتر قاسم کاکایی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی استاد، دانشگاه شیراز

gkakaieatrose.shirazu.ac.ir

دکتر زهره توازیانی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه الزهراء (س)

drtavazianyatyahoo.com

دکتر سحر کاوندی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، دانشگاه زنجان

drskavandiatyahoo.com

دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی

الهیات- فلسفه اسلامی استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mulibnkhaatgmail.com

ویراستار

دکتر عبداله صلواتی

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

a.salavatiatsru.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر رمضان مهدوی آزادبنی

فلسفه دین دانشیار، دانشگاه مازندران

r.mahdaviatumz.ac.ir

صفحه آرا

نیره فیروزی

طراحی و چاپ کارشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

firozi1447atyahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه کوکرم

الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

fkookaramatgmail.com