وجود کلیات از دیدگاه ویلیام اکام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسة بین‌المللی مطالعات اسلامی

2 دانشگاه قم

چکیده

دیدگاه اکام دربارة نحوة وجود کلیات به نام نام­گرایی در تاریخ فلسفه مشهور است. نام­گرایی نهضتی نوپدید در عرصة شناخت است که در مقابل واقع­گرایی حداکثری و افراطی مطرح شد و در انتهای قرون وسطی از سوی ویلیام اکام بسط یافت. در این مقاله نامگرایی اکام بررسی و سپس برخی از مهم­ترین مبانی آن خواهیم پرداخت. ایدة «استره اکام» ابزار مناسبی در اختیار او گذاشت تا بتواند بسیاری از موجودات انتزاعی و متافیزیکی از جمله کلیات عینی و ذهنی را نفی کند. همچنین، با اتخاذ تجربه گرایی مستقیم در باب شناخت و نفی انواع محسوس و معقولی که آکویناس و دیگر واقع­گرایان بدان معتقد بودند، هرگونه ذات خارجی و نیز انگاره­های عام ذهنی را نفی و مفاهیم عام ذهنی را در حد یک کارکرد منطقی و یک نشانة ذهنی تفسیر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Existence of Universals in Ockham`s View

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasafi 1
  • Mohsen Javadi 2
1 International Institute for Islamic Studies
2 Qom University
چکیده [English]

Nominalism is known as a new movement in the field of epistemology versus extreme realism; the movement was developed by William of Ockham at end of middle ages. Okham`s thought influenced next scholars deeply and many of contemporary philosophers agreed with him. In this paper, the principles of Ockham`s epistemological nominalism have been explained and criticized. Ockham`s razor was a fit instrument for him to negate a great number of abstractive and metaphysical beings including objective and subjective universals. Following direct realist empiricism in epistemology and negating Aquinas and other realists` sensible and intelligible, rejected all objective essences and universal mental suppositions and viewed universal concepts of mind to be only a mental sign with logical usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ockham
  • nominalism
  • Realism
  • Ockham`s razor
  • Essence
  • qiddity
  • Universal
[1] برهیه، امیل، (1380)، تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد،ترجمه و تلخیص یحیی مهدوی، چاپ دوم، تهران، انتشارات خوارزمی.

[2] خراسانی، شرف الدین، (1375)، جهان و انسان در فلسفه، تهران، دانشگاه ملی ایران.

[3] ژیلسون، اتین، (1377)،  نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمة احمد احمدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حکمت.

[4] طباطبایی، محمد حسین، (بی­تا)،  نهایة الحکمة، قم، موسسه نشر اسلامی.

[5] کاپلستون، فردریک، (1388)، تاریخ فلسفه، ج 2، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

[6] کاپلستون، فردریک، (1388)، تاریخ فلسفه، ج 3، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

[7] کاپلستون، فردریک، (1387)، دیباچه­ای بر فلسفه قرون وسطی، ترجمه مسعود علیا، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس.

[8] مدکور، ابراهیم، (1363)،  مقدمه منطق شفا، ج 1، چاپ مصر، افست ایران، ناصر خسرو.

[9] Armstrong, D.M., (1989), Universals, An Opinionated Introduction, London, Westview Press, Inc.

[10] Copelston, Frederick, (1993), A History of Philosophy, London, Image Books, Vol. 2.

[11] King, Peter, (2005), “William of Ockham، Summa Logicae”, Central Works of Philosophy (Vol. 1) Acumen.

[12] Knuuttila, Simo & Karakkainen, Pekka (ed.), (2008), Theories of Perception in Medieval and Early Modern Philosophy.

[13] Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, (ebook), Book III.

[14] MacDonald, Scott, (1993), “Theory of Knowledge”, The Cambridge Companion to Aquinas, ed. by Norman Kretzmannn & Eleonore Stump, London, Cambridge University.

[15] Moody, Ernest A, (1967), “William of Ockham”, The Encyclopaedia of Philosophy, New York، Mac Millan Publishing, Co., Inc. and the Free Press, Vol. 8.

[16] Ockham, William, Opera Philosophica, II, pp.11-12. quoted from، "William of Ockham" in: The Internet Encyclopedia of Philosophy.

[17] Ockham, William, (1995), From His Summa of Logic, translated by Paul Vincent Spade, ebook.

[18] Ockham, William, (1991), Quodlibetal Questions, v. 1, translated by Alfred Freddoso & Francis Kelly, Yale University press.

[19] Panaccio, Claude, (2004), Ockham on Concepts, USA, Ashgate publishing company.

[20] Spade, Paul Vincent (ed.), (2006), The Cambridge Companion to Ockham, Cambridge University press.

[21] Spade, Paul Vincent, (2007), Thoughts, Worlds, and Things: An Introduction to Late Mediaeval Logic and Semantic Theory, Ebook.

[22] Stump, Elenore, (2006), “The Mechanisms of Cognition: Ockham on Mediating Species”, The Cambridge Companion to Ockham, ed. by Paul Vincent Spade, Cambridge University press.

[23] Stump, Eleonore & Kretzmann, Norman (ed.), (1993), The Cambridge Companion to Aquinas, London, Cambridge University.

[24] Tornay, Stephen Chak, (1936), "William of Ockham's Nominalism", The Philosophical Review, Vol. 45, no. 3, may.

[25] Woozely, A.D., (1967), "Universals", The Encyclopedia of Philosophy, ed. by Paul Edwards, Vol. 8.