دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-182 
4. لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

صفحه 63-84

محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی