منشأ وجودی شرّ در فلسفۀ افلاطون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی

چکیده

بدون شک در دنیای پیرامون ما شرّ و فساد و ناگواری های بسیاری مثل بیماری و جهل و فساد و سیل و زلزله و مانند آن به چشم می خورد، که در وجود و واقعیت داشتن آن ها نمی­توان تردید کرد. شرّ از مباحث مهم در فلسفه، به ویژه در مابعدالطبیعه است و دقیقاً به همین دلیل متفکران بزرگ همواره در باب آن اندیشیده اند و سعی در تبیین آن داشته اند. در این میان افلاطون، که یکی از فیلسوفان بزرگ و اثرگذار است نظری خاص ارائه کرد که بعدها تحت عنوان نظریۀ عدمی ‌بودن شرّ مورد توجه فیلسوفان قرار گرفت. این مقاله بر آن بوده که ضمن سعی در پژوهش و تلاش برای فهم نظر افلاطون در باب شرّ، معنای عدمی ‌بودن شرّ از نظر او را بکاود. بدین منظور این مقاله با استناد به آثار خود افلاطون نشان می دهد که افلاطون شرّ را امری وجودی می‌دانسته و منظورش از عدمی بودن آن نیز باید در پرتو نظریۀ مُثُلش فهمیده شود. به علاوه این مقاله کوشیده است تا مطابق با نظر افلاطون منشأ ورود شرّ را به عالم توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Existential Origin of Evil in Plato's Philosophy

نویسنده [English]

  • Fatemeh Bakhtiari
Assistant professor of Razi university, Kermanshah
چکیده [English]

 Undoubtedly, there are many evils including: bad events, ignorance, earthquakes, floods, corruptions and so on, in the world in which we live. Evil is one of the most important issues in the philosophy, especially in the metaphysics and that is why, the philosophers and thinkers have always thought about it and tried to explain it. Among them, Plato, one of the great and influential Greek philosophers has presented a special view which later has been considered as the theory of 'evil is non-existential'. In this essay, it has been intended to find about what is meant by non-existential' of evil in Plato’s doctrine, trying to examine and understand Plato's theory of evil. To achieve this goal, by resorting to Plato's own writings, first of all, I have attempted to indicate that he considered evil as an existential thing. Secondly, I have tried to explain that his theory of evil has to be understood in the light of his theory of forms. Moreover, I have tried to explain the origin of evil in the world according to Plato’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Demiurge
  • Necessity or Errant Cause
  • Positive Evil
  • Nonexistent Evil
  • Relative Evil
افلاطون (1380)، دوره کامل آثار افلاطون، محمدحسن لطفی، چاپ سوم، تهران: خوارزمی

گاتری، دبلیو، کی سی (بی‌تا)، تاریخ فلسفه یونان، ج 14،  حسن فتحی تهران: فکر روز

----------- (1377)، تاریخ فلسفه یونان، ج 15، حسن فتحی، تهران: فکر روز

----------- (1377) ، تاریخ فلسفه یونان، ج 17، حسن فتحی، تهران: فکر روز

 

Cherniss, Harold (1954), "The sources of evil according to plato", American Philosophical Society, Vol. 98, No. 1, pp. 23-30

Dodds, E. R (1945), "Plato and the Irrational", The Journal of Hellenic Studies, Vol. 65, pp. 16-25

Easterling, H. J. (1964), "Evil in plato" , Fritz-Peter Hager: Die Vernunft und das Problem des Bösen im Rahmen der platonischen Ethik und Metaphysik , The classical review, Volume 14,  Issue 03, pp 261 - 262.

Guthrie W. K. C. (1978), A History of Greek Philosophy: the later Plato and the academy, Vol.5, Cambridge University Press.

Hoffleit, Herbert B (1937), "An un– platonic theory of evil in Plato", The American Journal of philology, Vol. 58 , No. 1, pp. 45-58. John Hopkins university press

Ilievski, Viktor, Plato's Theodicy and the Platonic Cause of Evil, PhD thesis in philosophy, Central European university, Budapest, Hungary,2014 www.etd.ceu.hu/2015/ilievski_viktor.pdf, Accessed:16.04.2016

Mohr, Richard D. (1985)," Plato's Theology Reconsidered: What the Demiurge Does", History of Philosophy Quarterly, Vol. 2, No. 2, pp. 131-144

Plato (1994), The Collected Dialogues of Plato, edited by Edith Hamilton and Huntington Cairns. Princeton University Press.

Spinoza, Ethics (1994(, edited and translated by Edwin Curley, in A Spinoza Reader: The Ethics and other works, Princeton University Press.