کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی نظریۀ «اندیشۀ هستی شناسانه» پارمنیدس و دکارت

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

ناصر عزیزوکیلی؛ مهدی منفرد


2. معناشناسی، هستی‌شناسی و خاستگاه کثرت تحلیلی در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-125

سید مصطفی موسوی اعظم


3. الیاده و هستی‌شناسی مقدس

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

قربان علمی