مبانی هستی‌شناختی رمزپردازی در حکمت متعالیه صدرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 استادیار دانشگاه هنر (تهران)

چکیده

رمزپردازی از روش‌هایی است که در فرهنگ و تمدن‌های مختلف برای انتقال معانی مختلفی نظیر معانی متافیزیکی مورد استفاده قرار گرفته و در عرصه فرهنگ و تمدن اسلامی نیز دارای سابقه بوده است. در حکمت اشراقی سهروردی و هم‌چنین تعالیم عرفا می‌توان رمزپردازی را به شکل گسترده‌ای مشاهده کرد. با توجه به این‌که شیوة رمزپردازی مبتنی بر نوعی هستی‌شناسی خاص است؛ لذا این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال است که: آیا مبانی هستی‌شناختی حکمت متعالیه صدرایی که از مکاتب برجسته در حکمت اسلامی است، با رمزپردازی تناسب دارد و می‌تواند به عنوان پشتیبان نظری آن قرار گیرد؟ این مبانی کدامند؟ به نظر می‌رسد مبانی هستی‌شناختی حکمت متعالیه به خاطر بررسی‌های عمیق و دقیق پیرامون وجود، می‌تواند به عنوان مبنای نظری رمزپردازی قرار گیرد. در این پژوهش به اهم این مبانی مانند اصالت و تشکیک وجود، حمل حقیقت و رقیقت و وجود رابط اشاره شده است که هر یک به نحوی مبیّن رمزپردازی است. این مبانی چارچوبی را فراهم می‌نمایند که بر اساس آن‌ رمزپردازی دارای بنیانی قوی و عقلانی خواهد بود و هم‌چنین ملاک و معیاری وجودی را برای ارزیابی و تشخیص رمزپردازی‌های صحیح و عقلانی در اختیار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontological foundations of Mystifying in Mulla Sadra's Transcendental Wisdom

نویسندگان [English]

  • ahmad reza honari 1
  • Tahereh Kamalizadeh 2
  • Iraj dadashi 3
1 Ph.D of transcendental wisdom, Institute of humanities and cultural studies
2 associate professor of Institute of humanities and cultural studies
3 dadashi@art.ac.ir
چکیده [English]

Mystifying is a method used in various cultures and civilizations to convey various meanings such as metaphysical meanings and has a history in the field of Islamic culture and civilization. In the wisdom of Ishraqi, Suhrawardi, (Illuminative Wisdom) as well as in mystic teachings, it is possible to observe the widespread codifying. Given that the method of codifying is based on a kind of ontology, this research seeks to answer the question of whether the ontological foundations of the Transcendental philosophy of Sadra, which is one of the most prominent schools of Islamic philosophy, are consistent with the codification and can be considered as the theoretical support. If so, then what are these basics? It seems that the ontological foundations of Transcendental wisdom can be codified as a theoretical basis due to in-depth and accurate analyzes of existence. It seems ontological foundations of transcendental philosophy such as Principality and gradation of existence, reality and intangible reality, relational existence can be considered as a firm and rich basis for mystifying(codifying) because of Mulla Sadra’s deep and exact investigations about existence. These bases provide a framework in which the codifying will have a strong and rational basis, as well as an existential criterion for evaluating and recognizing the correct and rational coding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Wisdom
  • Ontological Foundations
  • Allegory
  • Codifying
Aa'vani, Gholam Reza, (2003) (The ontological and epistemological foundations of the symbolic look of the world), Khiyal, number 5, p: 42-53. [in Persian]

Al-siraj Al-tusi, Abunasr, (1914), Al-lamaa’ Fi Al-tasawof, Liden, Bril. [in Arabic]

Amini, Mahdi, (2016) ( Philosophical Backgrounds of Symbol and Allegory in Mulla Sadra’s Thought), Kimiahonar, number 18, p: 79-93. [in Persian]

Amoli, Seyed Heydar, (2001) Tafsir al-Muhit al-A'zam, Tehran, Printing and Publishing Organization of the Ministry of culture & Islamic Guidance. [in Arabic]

-------------------------, (2003) Anwar al-Haqiqah va Atwar al-Tiraqah va Asrar al-Shria'h,Qom, Nour Ala Nour publishing. [in Arabic]

-------------------------, (1989) Jami al-Asrar va Manba' al-Anwar, Tehran, Elmi Farhangi publishing. [in Persian]

-------------------------, (1973) al-Moqaddamat Men Ketab al-Nosus, Tehran, Department of  studies of Iran Institute of Iran and France Scientific research in Iran. [in Arabic]

Avicenna, al-Shifa (al-Ilahiyat), (1984) Qom, Ayatollah Marashi publishing. [in Arabic]

-----------, (2003) al-Azhawiyah fi al-Maa'd ,Tehran, Shamse Tabrizi publishing. [in Arabic]

Baqli Shirazi, Ruzbahan, (1995), Sharhe Shatahiyat, Tehran, Tahuri publishing. [ in Persian]

-----------------------------, (2005) Mshrab al-Arwah, Beirut, Dar al-Elmiyah. [in Arabic]

Corbin, Henry, (2012) Islamic Philosophical and Spiritual Perspectives, translated by Enshollah Rahmati, Tehran, Sofiya publishing. [in Persian]

------------------, (2008) Avicenna and the Visionary Recital, translated by Enshollah Rahmati, Tehran, Jami publishing. [in Persian]

Ghazali, Abu Hamed Muhammad, (no date), Ihya Olum-Addin, Beirut, Dar al-Ketab al-Arabi. [in Arabic]

Hamedani, Einolqozat, (2008) Letters (Maktubat), Tehran, Asatir publishing. [in Persian]

Ibn Arabi, (no date), al-Fotohat al-Makkiyah (four vol), Beirut, Dar al-Sader. [in Arabic]

Ibn Torkeh, (1996) Sharhe Golshane Raz, Tehran, Afarinesh publishing. [in Persian]

Ikhwan-Assafa, (1992) Rasaiel, Beirut, Dar al-Islamiyah. [in Arabic]

Kamalizadeh, Tahereh, (2013) The Metaphysical Foundations of Art and Beauty According to Shahab-Addin Sohrawardi, Tehran, Irainian Academy of The Art. [in Persian]

Kashani, Abd al-Razzaq, (2001) Collection of writings, Tehran, Mirase Maktub. [in Arabic- Persian]

Koleini, Muhamma Ibn Yaqub, (1987) Al-kafi, Tehran, Dar al- Kotob al- Islamiyah. [in Arabic]

Makki, Abutaleb, (2003) Ilmolqolub, Beirut, Dar al- Kotob al- Ilmiyah. [in Arabic]

Moein, Muhammad, (2005) Persian Dictionary,Tehran, Namen Dictionary. [in Persian]

Monazzah, Mahdi, (2017) Mulla Sadra; Graded Unity of Being or Individual Unity of Being, Sadra’s Wisdom, number 10, p: 169-186. [in Persian]

Mowlavi, Galal-Addin Muhhamad, (2006) Masnavi maa'navi, Tehran, Tolua' publishing. [in Persian]

------------------------------------------, (2005) Divane Shamse Tabrizi, Tehran, , Talaa’iyah  publishing. [in Persian]

Mozaffar, Mohammad Reza, (1997) al-Mantiq, Qom, Dar al-Ilm. [in Arabic]

Mulla Sadra, (1984) Mafatih al-Ghayb, Tehran, Institute of humanities and cultural studies. [in Arabic]

---------------, (1981) al-Hikmah al-Motaa’aliyah Fi al-Asfar al-Aqliyah al- Arbaa’ah, Beirut, Dar Ihya al-Torath. [in Arabic] 

---------------, (1982) al-Arshiyah, Tehran, Mulla publishing. [in Arabic]

---------------, (no date) Taa'liqah Bar Hikmat al-Ishraq, Lithography. [in Arabic]

---------------, (2007) al-Shawahid al-Robubiyah, Qom, Bustan Ketab. [in Arabic]

---------------, (1975) al-Mabda' wa al-Maa'd, Tehran,  Iranian Institute of Philosophy publishing. [in Arabic]

-----------, (2008) Se Rsaeil Falsafi, Qom, Daftare Tablighate Islami. [in Arabic]

-----------, (1923) magmoua’ah al-Rasaa’il al-Tisa’ah, Tehran, no publisher. [in Arabic]

Obudiyyat, Abd al-Rasul, (2014) An Introduction to Mulla sadra’s Theosophical System, Tehran, Samt publishing. [in Persian]

Qobadiyani, Naser Khosrow, (2015) Wajhe Din, Tehran, Asatir publishing. [in Persian]

---------------------------------, (1985) jami al-Hekmatayn, Tehran, Tahuri. [in Persian]

Sabzevari, Hadi, (2001) Sharhe Manzumeh, Tehran, Nab publishing. [in Arabic]

Shabestari, Mahmud, (2004) Golshane Raz, Kerman, Khadamat farhangi publishing. [in Persian]

Shah Nea'mat Allah Vali, (2002) Divan, Kerman, Khaneqah Nea'mat Allahi publishing. [in Persian]

Suhrewardi, Shahab al-Din, (1997) Collection of writings, Tehran, Institute of humanities and cultural studies. [in Arabic-Persian]