کلیدواژه‌ها = هستی شناسی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-181

حبیب الله نجفی ایواتلو


3. هستی شناسی رنگ بر مبنای سنت تفکر فلسفه اسلامی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-161

کاظم استادی؛ حمید رضا سروریان


4. «هستی شناسی» در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-55

محمد اصغری