کلیدواژه‌ها = مکان
تعداد مقالات: 2
1. نگرش تحلیلی به مکان در اندیشه ابن‌سینا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-88

حشمت قدمی؛ مهدی نجفی افرا


2. بررسی شرایط امکان تحقق حقیقت مکان و سکنی گزیدن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-76

محمد جواد صافیان؛ مائده انصاری