بررسی شرایط امکان تحقق حقیقت مکان و سکنی گزیدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مکان به عنوان یکی از مفاهیم پایه در معماری و شهرسازی از طریق معماری به عنوان هنر آشکار  می­شود. مبنای نظری این مقاله اندیشۀ «مارتین هایدگر» فیلسوف و پدیدارشناس آلمانی (1976-1889) است. بر این اساس برآنیم تا دریابیم مکان چگونه آشکار می­شود و هنر (در اینجا معماری) اساساً چه نقشی درآشکارگی مکان ایفا می­کند؟ در روزگار مدرن توجه به گوهر مکان به فراموشی سپرده شده و مکان به امری کمی تنزل یافته است. با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی هرمنوتیک برای آشکار کردن و رسیدن به حقیقت مکان سراغ هنر می رویم. از دیدگاه هایدگر در هنر حقیقت آشکار می­شود؛ چرا که هنر یکی از طرق اساسی تحقق حقیقت به معنای نامستوری است. بر همین اساس هنر معماری هنری است که می­تواند مکان را به عنوان یکی از ارکان خود، نامستور و آشکار کند. معماری به واسطۀ «ساختن»، خصوصیات یک محیط را عینی می سازد و فضای خالی را به مکانی غنی برای رسیدن به هدفی به نام سکنی گزیدن، تبدیل می­کند. معماری به عنوان هنر چیزی را بازنمایی نمی­کند، بلکه حقیقت مکان را حاضر و دیدنی می­سازد. هدف اصیل معماران این است که مکان را در نسبت با نوع هستی آدمی به عنوان وجود در جهان آشکار کنند و بی­مکانی روزگار مدرن را کمرنگ نمایند. در این مقاله ابتدا دیدگاه هایدگر پیرامون کار هنری تبیین می­شود و سپس در یک مطالعۀ تطبیقی تأثیر این دیدگاه در آشکار شدن مکان در معماری در مقام هنر مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Possibility of Existence of the Truth of Place and Dwelling

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Safian
  • Maedeh Ansari
Isfahan University
چکیده [English]

Place as a basic concept in the architecture and urbanism is disclosed through architecture as the art. This research is, theoretically, based on Martin Heidegger’s thought who is a German philosopher and phenomenologist. So we want to know how the place can open up itself and what is the role of art in exposing of place? The nature of place has been forgotten during modern era and reduced to a quantitative phenomenon. To reveal and gain the truth of place, by using hermeneutic phenomenological method, we need to discuss on art. According to Heidegger, art can illuminate the truth. Because the art is the basic manner in which the unveiling meaning of the truth can be existed. That is why the architecture as an art is able to reveal and unveil the place as one of its structures. Architecture, by construction, actualizes the character of the environment and changes the empty space into a rich environment to achieve a specific goal namely dwelling.  Architecture as an art does not reveal anything but it makes the truth of the place visible and present.  The main purpose of the architects is to reveal the relationship between place and Dasien, and weaken the placeless of the modern era. In this research, first of all, we try to expound Heidegger’s point of view on artistic work and then by comparative study, to investigate the impact of this idea on how the place can be revealed in the light of architecture as an art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic Work
  • Unveiling
  • Architecture
  • Place
  • Space
  • Dwelling
ارسطو، (1363)، طبیعیات، ترجمۀ مهدی فرشادی، تهران، امیر کبیر.

احمدی، بابک، (1377)، حقیقت و زیبایی، تهران، مرکز.

پالمر، ریچارد، (1377)،ع‍ل‍م‌ ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌: ن‍ظریۀ تأوی‍ل‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ش‍لای‍رم‍اخ‍ر، دی‍ل‍ت‍ای‌، ه‍ای‍دگ‍ر، گ‍ادامر، ت‍رجمة م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د حنایی‌ک‍اش‍ان‍ی‌، ت‍ه‍ران، ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س.‌‏‏

پاپکین، ریچارد و استرول، آورول، (1377)، کلیات فلسفه، ترجمۀ کریم مجتهدی، تهران، حکمت.

خاتمی، محمود، (1384)، جهان در اندیشۀ هایدگر، چاپ دوم، تهران، اندیشۀ معاصر.

دکارت، رنه، (1371)، اص‍ول‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، ت‍رج‍مۀ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ان‍ع‍ی‌ دره‌ب‍ی‍دی‌، چاپ دوم، تهران، مؤسسۀ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی.

ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، (1386)، ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ آن‌ ب‍ا ه‍ن‍ر، ت‍ه‍ران‌، س‍ورۀ‌ م‍ه‍ر‏‌.

ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌، م‍ح‍م‍درضا، (۱۳۸۲)، م‍ق‍الات‍ی‌ درب‍ارۀ‌ پ‍دی‍دارشناس‍ی‌، ه‍ن‍ر، م‍درن‍ی‍ت‍ه ،ت‍ه‍ران، س‍اق‍ی‌.

ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، (1384)، هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، ت‍ه‍ران‌، فرهنگستان هنر.

سجادی، سید جعفر، (1386)، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ هشتم، تهران، طهوری.

شولتز، کریستین نوربرگ، (1388)، روح مکان: به­سوی پدیدارشناسی معماری، مترجم محمدرضا شیرازی، تهران، رخدادنو.

شولتز، کریستین نوربرگ، (1387)، معماری: حضور، زبان و مکان، مترجم م‍ح‍م‍ود ام‍ی‍ری‍اراح‍م‍دی‌، تهران، آگاه.

شولتز، کریستین نوربرگ، (1381)، مفهوم سکونت: به­سوی معماری تمثیلی، مترجم علیرضا سید احمدیان، تهران، نیلوفر.

شولتز، کریستین نوربرگ، (1353)، هستی، فضا، معماری، مترجم حسن حافظی، تهران.

ک‍وک‍ل‍م‍ان‍س، ی‍وزف، (۱۳۸۱‌)، ‌ه‍ی‍دگ‍ر و ه‍ن‍ر، مت‍رج‍م م‍ح‍م‍دج‍واد ص‍اف‍ی‍ان‌ ‏،آب‍ادان‌، پ‍رس‍ش‌ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر.

گلندینینگ، سیمون، (1381)، فلسفۀ هنر هایدگر، مترجم شهاب الدین عباسی، مجلۀ سروش، سال اول، بهار، تهران.

مدنی پور، علی، (1384)، طراح‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - م‍ک‍ان‍ی‌، ت‍رج‍مۀ‌ ف‍ره‍اد م‍رت‍ض‍ای‍ی‌، ته‍ران، ش‍رک‍ت‌ پ‍ردازش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌‏.

ه‍ای‍دگ‍ر، م‍ارت‍ی‍ن، (1۳75)، پرسشی در باب تکنولوژی، ترجمۀ محمد رضا اسدی، تهران و قم، نشر اندیشه.

ه‍ای‍دگ‍ر، م‍ارت‍ی‍ن، ( 1385الف)، سرآغاز کار هنری، ترجمۀ پرویز ضیاء شهابی، چاپ پنجم، تهران، هرمس. 

ه‍ای‍دگ‍ر، م‍ارت‍ی‍ن، (۱۳۸۱)، ش‍ع‍ر زب‍ان‌ و ان‍دی‍شۀ ره‍ای‍ی‌: ه‍ف‍ت‌ م‍ق‍ال‍ه‌/ از م‍ارت‍ی‍ن‌ ه‍ای‍دگ‍ر، ه‍م‍راه‌ ب‍ا زن‍دگ‍ی‍ن‍امۀ ت‍ص‍وی‍ری‌ ه‍ای‍دگ‍ر، ت‍رجمۀ‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ت‍ه‍ران، م‍ول‍ی.

هایدگر، مارتین، (1377)، هرمنونتیک مدرن، مقالۀ ساختن باشیدن اندیشیدن، ترجمۀ بابک احمدی و مهران مهاجر و محمد نبوی، ، چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز.

ه‍ای‍دگ‍ر، م‍ارت‍ی‍ن، (۱۳۸5 ب)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران، ققنوس.

 

Bachelard,  G. (1969). The poetics of space. NewYork:  Orion.

Dittmar, Gunter A. (1998). Architecture as Dwelling and Building - Design as Ontological Act , Positions Vol. 3, No. 2 June.

Giedion,s. (1964).The eternal present: the Beginning of Architecture: London.

Laric, micheal,& Macdonald, Elizabeth (2007). The urban design reader. New York: Routledge

Relph,  E. (1976). Place and placelessness. London:  Pion

Richardson,William. (1974).Heidegger through phenomenology to thought. Netherland: Martinius Nishoff.

Seamon, D., (l987).  Phenomenology and Environment‑behavior Research.  In G. T. Moore and E. Zube (Eds.), Advances in Environment, Behavior and Design, vol. l. New York:  Plenum, pp. 3-27.

Seamon,  D.  (1982). The  phenomenological contribution  to  environ- mental   psychology.   Journal   of   Environmental   Psychology

Seamon, David. (2000). Concretizing Heidegger's Notion of Dwelling: The Contributions of Thomas Thiis-Evensen And Christopher Alexander .retrieved April 10,2010,from http:// from:

Zevi, Bruno (1975). Architecture as an space, Horizon press: New York.

www.farm4.static.flicker.com